Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

11/03/2021

Projecte de decret de modificació puntual del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana

Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret de modificació puntual del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana


Objecte: L’objecte d’aquest Projecte de decret és la modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març (BOIB núm. 54 ext., d’11 d’abril). La  finalitat és regular el règim d’accés i estada a les zones d’exclusió del Paratge de la Serra de Tramuntana, donant així resposta a la previsió de la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) en relació amb l’article 22 de la mateixa. Aquesta disposició transitòria preveu per a les zones d’exclusió que “Fins que s’aprovin els instruments de planificació i gestió dels espais de rellevància ambiental, o s’aprovi l’adaptació dels vigents a les previsions de l’article 22.a) d’aquesta llei, es consideren usos autoritzables el trànsit a peu per camins i senders existents, la utilització del domini públic marítimo-terrestre per als usos comuns públics i gratuïts contemplats en la seva normativa reguladora i l’accés als béns d’interès cultural d’acord amb la legislació sectorial.”

Així doncs, es tracta d’una modificació per tal d’adaptar el PORN de la Serra de Tramuntana a les previsions de la LECO, donant resposta també a una petició de l’Ajuntament de Pollença en relació amb la zones d’exclusió.

Així mateix, es corregeixen algunes errades cartogràfiques del PORN i es delimita una nova zona d’exclusió al vessant sud del Puig Roig (zona de Mossa), arran de l’assentament i nidificació de la colònia del voltor lleonat (Gyps fulvus), una espècie que no havia estat mai present a les Illes Balears com a reproductora en la història recent. En aquesta zona també hi ha present un niu de milà reial (Milvus milvus) i quatre territoris d’àguila calçada (Hieraaetus pennatus).

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 19/01/2021

 

Fase actual de tramitació: Anunci al BOIB de la informació pública de la modificació puntual 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

19/01/2021 Proposta inicial de modificació puntual del PORN de Tramuntana

19/01/2021 Resolució inici de modificació puntual del PORN de Tramuntana

28/01/2021 Anunci al BOIB de Resolució d’inici

11/03/2021 Anunci al BOIB de la Informació Pública

11/03/2021 Proposta modificació puntual PORN Tramuntana

11/03/2021 Documentació complementària modificació puntual