Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

31/01/2019

Decret d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries culturals de les Illes Balears

Direcció General de Cultura


FITXA : Decret d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.


Objecte: L’aprovació dels Estatuts de l’empresa pública Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears com a ens públic depenent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per a dur a terme funcions de promoció i foment del sector cultural i industrial de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cultura

 

Data d'inici de la tramitació: 28 de març de 2018

 

Fase actual de tramitació: Publicació en el BOIB del Decret 50/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 45 visites amb cap al·legació telemàtica i una al·legació en paper. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 23 de juny de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte de decret, que ha generat 148 visites amb cap al·legació telemàtica i 6 en paper. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.

Vistes les al·legacions, aportacions i suggeriments arran del tràmit d'audiència i d'informació pública, es va modificar el Projecte de decret i es va sotmetre novament a tràmit d'audiència i d'informació pública, mitjançant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 111, de 8 de setembre de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte de decret, que ha generat 39 visites, cap al·legació telemàtica i dues en paper.

Analitzades les noves al·legacions, aportacions i suggeriments, així com els informes preceptius sol·licitats, es va sotmetre el Projecte de decret a l'aprovació del Consell de Govern de dia 21 de desembre de 2018, sense modificacions substancials.

En el BOIB núm. 160 de 22 de desembre de 2018 es va publicar el Decret 50/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. En el BOIB núm, 6, de 12 de gener de 2019, es va publicar una correcció d'errades del Decret.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

23/02/2018   -Memòria de necessitat d'iniciar el procediment per elaborar el Projecte de decret

23/02/2018   -Resolució consulta prèvia

06/03/2018   -Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració del Projecte de decret

28/03/2018   -Informe tècnic sobre la valoració de les al·legacions en el tràmit de consulta prèvia

28/03/2018   -Resolució de la Consellera de l'inici del Projecte de decret

15/04/2018   -Memòria justificativa sobre l'oportunitat

15/04/2018   -Estudi de càrregues administratives

20/05/2018   -Esborrany Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

20/06/2018   -Resolució Informació pública

09/07/2018   -Resolució de modificació Informació pública

03/09/2018   -Darrer Esborrany de decret pe qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

08/09/2018  Resolució de la directora general de Cultura per la qual se sotmeten novament a informació pública els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

19/10/2018 Informe sobre impacte de gènere

22/10/2018 Informe jurídic de la DG FPiAAPP

12/11/2018 Informe SG Hisenda i AAPP

16/11/2018 Informe jurídic Hisenda i AAPP

10/12/2018 Informe valoració aportacions

18/12/2018 Informe servei jurídic

19/12/2018 Informe SG Cultura, Participació i Esports

22/12/2018 Publicació BOIB decret aprovació estatuts

12/01/2019 Correcció errades BOIB decret aprovació estatuts