Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

19/09/2018

Decret d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Estudis Baleàrics

Direcció General de Cultura


FITXA : Decret d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics


Objecte: L’aprovació dels Estatuts de l’empresa pública Institut d’Estudis Baleàrics com a ens públic depenent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per a dur a terme funcions de promoció i foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cultura

 

Data d'inici de la tramitació: 02 de març de 2017

 

Fase actual de tramitació: Decret publicat dia 12 de gener de 2019 (BOIB. núm. 6/2019)

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 72 visites amb cap al·legació telemàtica i en paper. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 23 de juny de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte de decret, que ha generat 58 visites amb cap al·legació telemàtica i 6 en paper. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.

NOU PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA:

D’acord amb la Resolució de la directora general de Cultura de 31 d’agost de 2018 (publicada en el BOIB núm. 111, de 8 de setembre), s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 28 de setembre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General de Cultura o Institut d’Estudis Baleàrics).

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.  


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

30/01/2017 -Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del Projecte de decret

02/03/2017 -Resolució de la Consellera de l'inici del Projecte de decret

02/03/2017 -Memòria justificativa sobre l'oportunitat

02/03/2017 -Estudi de càrregues administratives

20/05/2018 -Esborrany Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics

20/05/2018 -Resolució Informació pública

09/07/2018 -Resolució de modificació Informació pública

03/09/2018  -Darrer Esborrany de Projecte de Decret per qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics

08/09/2018  -Resolució de la directora general de Cultura per la qual se sotmeten novament a informació pública els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

28/09/2018 Informe sobre l'extinció DG Pressuposts

18/10/2018 Informe translació de personal

18/10/2018 Informe impacte de gènere

22/10/2018 Informe Funció Pública

12/11/2018 Informe SG Hisenda i Administracions Públiques

16/11/2018 Segon informe Funció Pública

10/12/2018 Informe al·legacions

17/12/2018 Informe Servei Jurídic

18/12/2018 Informe Secretaria General

12/01/2019 Publicació BOIB Estatuts IEB