Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

02/08/2022

Avantprojecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l‘educació infantil a les Illes Balears

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres


FITXA: Avantprojecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l‘educació infantil a les Illes Balears


Objecte:

La importància dels reptes que afronta el sistema educatiu, demanda que les administracions educatives estableixin el marc general en què s’ha de desenvolupar l’ordenació i el currículum de l’educació infantil, mitjançant l’elaboració d’una norma per la qual es modernitzi el sistema educatiu recuperant l’equitat, la capacitat inclusiva del sistema i personalitzant el tractament educatiu. Es vol donar cabuda al potencial dels alumnes i que cada centre desenvolupi un sistema que no deixi cap alumne enrere.

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

 

Data d'inici de la tramitació: Dia 8 de febrer de 2022.

 

Fase actual de tramitació: El Govern de les Illes Balears ha dut a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i cituadanes, així com les entitats representatives de la comunitat educativa i els ens territorials, han pogut informar-se de l'esborrany del Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. Consultau l'apartat de procesos participatius. 

 

Desprès de la fase de valoració de les al·legacions presentades i d'elaboració dels informes preceptius, el Consell de Govern en la sessió de dia 1 d'agost de 2022, ha aprovat el Decret 30/2022 d' 1 d'agost de 2022, pel qual s'estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears, publicat en el BOIB extraordinari de 2 d'agost de 2022.

 

 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia previta a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 40 visites, i s'ha realitzat una aportació via telemàtica. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

14/12/2021 Memòria per a la consulta pública prèvia

15/12/2021 Resolució del conseller per iniciar consulta pública prèvia

17/01/2022 Certificat visites Participació Ciutadana

04/02/2022 Memòria inici tramitació

08/02/2022 Resolució inici

16/02/2022 Memòria Anàlisi Imapacte Normatiu

16/02/2022 Primer Esborrany projecte decret curriculum i avaluació educació infantil

19/02/2022 BOIB Informació Pública

29/03/2022 Informe al·legacions presentades

04/04/2022 Segon Esborrany projecte decret currículum i avaluació educació infantil

04/04/2022 Memòria Anàlisi impacte Normatiu actualitzada

06/06/2022 informe després de l'emissió dels informes i dictamen CES, IBDONA, Meses sectorials,UIB   

06/06/2022 Memòria Anàlisi impacte normatiu actualitzada (MAIN 3)

06/06/2022 Tercer esborrany Projecte decret currículum i avaluació educació infantil 

28/06/2022 Informe desprès de l'informe 02/2022 del Consell Escolar de les Illes Balears

29/06/2022 Esborrany 4 Projecte decret currículum i avaluació educació infantil

29/06/2022 Memòria Anàlisi impacte normatiu actualitzada (MAIN 4)

30/06/2022 Memoria Anàlisi impacte normatiu actualitzada (MAIN 5)

01/08/2022 Informe desprès del Dictàmen núm. 60/2022 del Consell Consultiu

01/08/2022 MAIN FINAL currículum i avaluació educació infantil

01/08/2022 Projecte de decret currículum y avaluació infantil versió definitiva

02/08/2022 Decret 30/2022, d'1 d'agost pel qual s'estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears