Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

01/07/2019

Avantprojecte d'ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Direcció General de Política Lingüística


FITXA : Avantprojecte d’ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports


Objecte:

L’adaptació a la normativa actual. La normativa vigent en matèria d’equivalències (Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut) reconeix la competència en la Direcció General de Cultura i Joventut. Per tant, cal derogar aquesta Ordre i adaptar la normativa al Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest Decret s’atribueix a la Direcció General de Política Lingüística la competència en certificació de coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat mitjançant l’organització i la gestió de proves, i també el reconeixement dels certificats equivalents.

 

Amb aquesta proposta normativa es pretén també actualitzar la relació d’organismes i institucions que expedeixen certificats de català.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Lingüística

 

Data d'inici de la tramitació: 24 de setembre de 2018

 

Fase actual de tramitació: pendent del dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 11 visites i una aportació. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

27/08/2018 Informe necessitat

28/08/2018 Resolució consulta pública

21/09/2018 Informe justificatiu

21/08/2018 Informe càrregues administratives

24/09/2018 Resolució d'inici

20/09/2018 Certificat consulta pública

24/09/2018 Diligència consulta pública

02/02/2019 Resolució BOIB informació pública

13/02/2019 Informe impacte de gènere

25/02/2019 Certificat Participació i Voluntariat

20/03/2019 Informe UIB

02/04/2019 Informe al·legacions

21/05/2019 Informe Servei Jurídic

23/05/2019 Informe Secretaria General

21/06/2019 Memòria complementària

26/06/2019 Esborrany enviat Consell Consultiu