Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

05/07/2022

Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA:  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant

Objecte: L’objecte d’aquest Projecte de decret es aprovar el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de Llevant i, alhora, ampliar els límits de l’actual Parc Natural de la península de Llevant, d’acord amb els articles 9 i 25 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 12/04/2019

 

Fase actual de tramitació: Tràmit d’informació pública

S’ha obert el tràmit d’informació pública per formular al·legacions (BOIB de 07/06/2022). El termini s’ha ampliat fins el 22 de juliol de 2022 (inclòs). L’anunci està publicat en el BOIB de 05/07/2022.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS

El termini per formular al·legacions finalitza el 22 de juliol de 2022.

Els escrits s'han d'adreçar a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i es poden presentar a la seu de la mateixa Conselleria (c. Gremi de Corredors, 10. Polígon de Son Rossinyol. 07009. Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

L’esborrany del Projecte de decret i la documentació que l’acompanya els podeu consultar a l’apartat ‘Documentació relacionada’ d’aquesta mateixa pàgina.

 


 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

13/04/2019 - BOIB publicació ACG d'inici PORN Llevant i ampliació parc natural 

13/04/2019 - Estudi de valors ambientals

13/04/2019 - Annex cartogràfic ACG

30/03/2021 - Publicació ACG pròrroga PORN península Llevant i ampliació parc natural

07/06/2022 - Memòria ambiental

07/06/2022 - Diagnosi i documentació complementària

07/06/2022 - Esborrany de projecte de Decret

06/06/2022 - ACG que modifica l'ACG d'inici del PORN

07/06/2022 - Resolució BOIB d'informació pública

05/07/2022 - Anunci BOIB ampliació informació pública