Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

26/11/2018

Projecte de decret Pla de gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla rector d'ús i gestió (PRUG) de S'Albufera des Grau

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret Pla de gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla rector d’ús i gestió (PRUG) de S'Albufera des Grau


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de Gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc natural de s’Albufera des Grau, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels LIC i ZEPA que l'integren. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquest espai, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC o com a LIC i ZEPA.

. ES0000232 La Mola i s'Albufera de Fornells

. ES0000233 D'Addaia a s'Albufera

. ES0000234 S'Albufera d'es Grau

. ES0000235 De s'Albufera a la Mola

. ES5310070 Punta Redonda-Arenal d'en Castell

. ES5310071 Cala en Brut

. ES5310072 Caleta de Binillautí

D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC.

Finalment amb l'aprovació del Pla Rector d'ús i Gestió del Parc natural de s'Albufera des Grau es pretén regular tots aquells aspectes que el PORN preveu que s'han de regular mitjançant el PRUG així com també determinar i concretar l'estratègia de gestió del parc natural en els propers sis anys.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: : Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació:

21/11/2018 (Pla Rector d'ús i gestió del Parc natural de s'Albufera des Grau)

11/10/2014 (Pla de Gestió Natura 2000 costa est de Menorca)

 

Fase actual de tramitació: Petició d'informes prevists en normatives sectorials/Petició d'informe a Servei Jurídic

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generado 64 visites però cap aportació. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37, de 28 de març de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret,  que ha generat 20 visites i s'han rebut 6 al.legacions. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

24/10/2017 Memòria consulta prèvia

11/10/2014 Resolució d'inici

21/11/2017 Resolució d'inici PRUG

06/02/2018 Resolució BOIB informació pública

06/02/2018 Esborrany sotmès a informació pública

07/08/2018 Informe valoració alegacions

24/09/2018 Versió actualitzada de l'esborrany