Torna

Permisos, autoritzacions i excedències pel personal laboral

Permisos  i llicències que concedeix la Direcció General de Personal Docent.
Els permisos i llicències que s’enumeren a continuació seran resolts per la directora general de Personal Docent:

PROCEDIMENT GENERAL PDF

Permís per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix en una localitat diferent del lloc de feina del funcionari docent PDF

Model.pdf

Model de sol·licitud

Permís per dur a terme exàmens prenatals i tècniques de preparació al part PDF

Permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos (gaudí acumulat) PDF

Permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos (gaudí diari) PDF

Permís per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part PDF

Permís per raons de guarda legal PDF

Permís per atendre la cura d’un familiar de primer grau PDF

Permís per part PDF

Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple PDF

Permís per atendre la cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu PDF

Permís de paternitat pel naixement, l’acolliment o l’adopció d’un fill PDF


Permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, la guarda amb finalitats d'adopció, l'acolliment o l'adopció d'un fill o filla PDF

(Aquest permís serà d'aplicació als naixements, a les adopcions, a les guardes amb finalitats d'adopció, i als acolliments que es produeixin des de dia 1 d'abril de 2019 (inclòs))

Permís per matrimoni o per registre de parella estable PDF

Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària PDF

Autorització per assistir a cursos de formació organitzats per institucions dependents d’altres administracions educatives de qualsevol durada; a cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat i de durada superior a tres dies, i a programes europeus, amb intercanvi o no d’alumnat PDF

Permís dona gestant PDF