Torna

Permisos, autoritzacions i excedències pel personal laboral

Permisos que concedeix la direcció del centre.
Els permisos que s’enumeren a continuació seran resolts per la direcció del centre:

PROCEDIMENT GENERAL PDF

Permís per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de feina PDF

Model de sol·licitud

Model_sol·licitud.pdf

Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud PDF
Permís per trasllat de domicili PDF
Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral PDF
Autorització per assistir a cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat d’una durada no superior a tres dies PDF
Absència per malaltia o accident no superior a tres dies que no doni lloc a una baixa PDF