LLISTA D'ORGANISMES DE CONTROL AMB DELEGACIÓ A LES ILLES BALEARS

AE Instal·lacions d'aparells d'elevació i manutenció AM Accidents majors
AP Instal·lacions i aparells a pressió AT Instal·lacions d'alta tensió
BT Instal·lacions de baixa tensió CI Instal·lacions contra incendis
EM Estructures metàl·liques EPQ Emmagatzematge de productes químics
GC Instal·lacions i aparells per a combustibles gasosos IF Instal·lacions frigorífiques
ITE Instal·lacions tèrmicas (ITE) QA Qualitat ambiental
MIN Mineria MR Construcció de màquines amb risc
PP Instal·lacions productes petroliers SA Instal·lacions interiors de suministrament d'aigua
VC Vehicles i contenidors destinats al transport de mercaderies perilloses i peribles EE Eficiència energètica
TCO Treballs a cel obert CR Carregadores sobre rodes
CSC Contenidors  

 

Nom

Emplaçament

CP

Població

Telèfon

Camps d'actuació