Generació del certificat de baixa tensió

INSTRUCCIONS

Per generar el certificat de Baixa Tensió emplenau els camps del formulari i pitjau el botó "Generau el certificat" que trobareu a la part inferior del formulari. Recordau que abans d'entregar el certificat, l'instal·lador l'ha de firmar manualment.

 

EMPRESA INSTAL·LADORA

Nom/Raó social: Número:

INSTAL·LADOR

Nom: NIF/NIE:

INSTAL·LACIÓ QUE S'HA DE TRAMITAR

És una nova instal·lació?
Emplaçament:
Localitat: CP: Població:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Codi de l'activitat o ús:
Especificació de l'activitat o ús:

INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES

G.01.2. Bombes d'extracció o d'elevació d'aigua de potència superior a 10 kW
G.01.3. Bombes d'extracció o d'elevació d'aigua de potència inferior o igual a 10 kW
G.02.00.2. Instal·lacions generadores i convertidores de potència superior a 10 kW (suma de potències instal·lades)
G.02.01.2. Grup electrogen de potencia superior a 10 kW
G.02.01.3. Grup electrogen de potencia inferior o igual a 10 kW
G.02.02.2. Instal·lació solar fotovoltaica de potència superior a 10 kW
G.02.02.3. Instal·lació solar fotovoltaica de potència inferior o igual a 10 kW
G.02.03.2. Instal·lació eòlica de potència superior a 10 kW
G.02.03.3. Instal·lació eòlica de potència inferior o igual a 10 kW
G.02.04.2. Altres instal·lacions generadores de potència superior a 10 kW (especificar en certificat)
G.02.04.3. Altres instal·lacions generadores de potència inferior o igual a 10 kW (especificar en certificat)
G.03.01.3. Conductors aïllats d'escalfament en habitatges de qualsevol potència
G.03.02.2. Conductors aïllats d'escalfament en altres emplaçaments de potència superior a 10 kW
G.03.02.3. Conductors aïllats d'escalfament en altres emplaçaments de potència inferior o igual a 10 kW
G.04.2. Instal·lacions a tensions especials (superiors a 500 V en corrent altern) de qualsevol potència
G.05.2. Tanques electrificades de qualsevol potència
G.06.1. Piscines de P > 10 kW
G.06.2. Piscines de potència superior a 5 kW i inferior o igual a 10 kW
G.06.3. Piscines de potència inferior o igual a 5 kW
G.07.2. Fonts de P > 5kW
G.07.3. Fonts de potència inferior o igual a 5 kW
G.08.2. Instal·lacions en locals humits, polsosos amb ris de corrosió de P > 10 kW
G.08.3. Instal·lacions en locals humits, polsosos amb ris de corrosió de potència inferior o igual 10 kW
G.09.1. Instal·lacions en locals mullats de P > 25 kW
G.09.2. Instal·lacions en locals mullats de potència superior a 10 kW i inferior o igual a 25 kW
G.09.3. Instal·lacions en locals mullats de potència inferior o igual a 10 kW
G.10.1. Instal·lació en locals amb risc d'incendi o explosió (excepte aparcaments) de classe I
G.10.2. Instal·lació en locals amb risc d'incendi o explosió de classe II
G.11.1. Instal·lació d'enllumenat exterior de potència superior a 5 kW
G.11.3. Instal·lació d'enllumenat exterior de potència inferior o igual a 5 kW
G.12.2. Instal·lació d'enllumenat festiu i nadalenc de P > 50 kW
G.12.3. Instal·lació d'enllumenat festiu i nadalenc de potència inferior o igual a 50 kW
G.13. Instal·lació de climatització de potència tèrmica superior o igual a 5 kW
G.14.01.1 Recàrrega vehicle elèctric. Mode 1,2,3. Instal·lació interior P > 50kW
G.14.01.3 Recàrrega vehicle elèctric. Mode 1,2,3. Instal·lació interior P <= 50kW
G.14.02.1 Recàrrega vehicle elèctric. Mode 1,2,3. Instal·lació exterior P > 10kW
G.14.02.3 Recàrrega vehicle elèctric. Mode 1,2,3. Instal·lació exterior P <= 10kW
G.14.03.1 Recàrrega vehicle elèctric. Mode 4
Potència instal·lada o prevista: , kW
Tensió: V
Lloc i data del certificat: :