Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19

Otorgar ayudas para paliar los efectos sociales y económicos que ha tenido la COVID-19 en materia de conciliación familiar y laboral. Se incluyen las siguientes líneas de subvención:

LÍNEA A: ayudas a entidades integrantes de la Administración local y entidades sin ánimo de lucro para desarrollar escuelas de verano y campus deportivos.SOLICITUDES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LÍNEA B: ayudas a las familias para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores de 14 años en el domicilio.SOLICITUDES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LÍNEA C: ayudas a autónomos, personas jurídicas públicas o privadas, con ánimo de lucro, para la contratación de personal monitor de apoyo a las escuelas de verano y campus deportivos para participantes con necesidad de apoyo generalizado o con grado de discapacidad reconocido superior al 75%.

LÍNEA D: ayudas a familias que inscriban en sus hijos e hijas en actividades de tiempo libre infantil y juvenil de Mallorca promovidos por la iniciativa privada.SOLICITUDES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Código SIA

2326375

Personas destinatarias

LÍNEA A: SOLICITUDES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Entidades integrantes de la Administración local y sus entes instrumentales dependientes y entidades sin ánimo de lucro que organicen escuelas de verano o campus deportivos, de acuerdo con las definiciones establecidas en los apartados c) y e), respectivamente, del artículo 37.4 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud. Las actividades mencionadas deben cumplir los requisitos previstos en esta norma y en el resto de normativa aplicable y estar comunicadas al consejo insular mediante declaración responsable.

LÍNEA B:SOLICITUDES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Personas físicas que contraten personas dadas de alta en el sistema especial para trabajadores y trabajadoras del Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social (Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre) para el cuidado a domicilio de hijos o hijas menores de hasta 14 años.

LÍNEA C:

Autónomos, personas jurídicas públicas o privadas, con ánimo de lucro, que organicen escuelas de verano y campus deportivos, de acuerdo con las definiciones establecidas en los apartados c) y e), respectivamente, del artículo 37.4 del Decreto 23 / 2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, que contraten personal monitor para atender participantes con necesidad de apoyo generalizado o con grado de discapacidad reconocido superior al 75%. Las actividades mencionadas deben cumplir los requisitos del Decreto 23/2018, de 6 de julio, y demás normativa aplicable y estar comunicadas al consejo insular mediante declaración responsable.

LÍNEA D:SOLICITUDES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Personas físicas que inscriban en sus hijas e hijas de entre 3 y 14 años en actividades de tiempo libre infantil y juvenil de Mallorca, de acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 37.4 del Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud promovidos por entidades diferentes a las previstas en la Línea A. las actividades mencionadas deben cumplir los requisitos previstos en esta norma y en el resto de normativa aplicable y estar comunicadas al consejo insular mediante declaración responsable.

Plazo máximo para la resolución y notificación

Tres meses

Silencio administrativo

Negativo

Forma de inicio

Instancia de parte o de oficio

Fin de la via administrativa

Si

Órgano competente para resolver

Servicio de Juventud

Trámites

X

Presentació de sol·licituds

Requisitos

a) LÍNIA A:

Entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents i entitats sense ànim de lucre que organitzin escoles d'estiu o campus esportius, d'acord amb les definicions establertes als apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

b) LÍNIA B:

Persones físiques que contractin persones donades d'alta en el sistema especial per a treballadors i treballadores de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre) per a la cura a domicili de fills o filles menors de fins a 14 anys.

c) LÍNIA C:

Autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que organitzin escoles d'estiu i campus esportius, d'acord amb les definicions establertes als apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, que contractin personal monitor per atendre participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. Les activitats esmentades han de complir els requisits del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

d) LÍNIA D:

Persones físiques que inscriguin en els seus filles i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d'acord amb les definicions establertes a l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

2. Amb caràcter general, i per a totes les línies, les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) En el cas de persones físiques, ser residents a les Illes Balears.

b) En el cas de les persones jurídiques, estar radicades a les Illes Balears.

c) No estar sotmesa a cap de les prohibicions per ser persona beneficiària dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. Amb caràcter específic, i per a cada línia, les persones beneficiàries hauran de complir els requisits i les condicions següents:

a) LÍNIA A

Les entitats han d'utilitzar l'ajut establert en aquesta Ordre i convocatòria per pal·liar l'impacte econòmic de les mesures derivades de la COVID-19. En cap cas es poden pujar els preus de les activitats ni obtenir cap guany, de manera que la subvenció ha de revertir en un manteniment o millora dels preus per a les famílies.

En la inscripció s'ha de donar prioritat als fills i filles de famílies amb majors dificultats per a la conciliació, en situació de vulnerabilitat econòmica o social, nombroses i monoparentals.

b) LÍNIA B

a) Només por demanar l'ajut un dels dos progenitors del fill o fills causants.

b) La persona beneficiària ha de figurar com a titular de la llar familiar en el document de cotització a la Seguretat Social de la persona treballadora de la llar.

c) La persona beneficiària ha de residir de manera efectiva i figurar empadronada en el mateix domicili que el fill o la filla per la cura es contracta al cuidador o la cuidadora durant la durada de l'actuació subvencionable.

d) Els dos progenitors integrants de la unitat familiar, o l'únic, en el cas de famílies monoparentals, han d'exercir una activitat retribuïda per compte d'altri o propi, o tenir una incapacitat permanent absoluta per treballar, durant el temps que es rebi l'ajuda.

e) La contractació d'una persona com a empleada de llar haurà d'haver tingut una durada mínima de 15 dies naturals.

f) La retribució del personal contractat no pot ser inferior a l'establerta en el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial el servei de la llar familiar.

g) Aquest ajut és incompatible amb l'assistència dels fills o filles causants en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil en durant el període per al qual es se sol·licita la subvenció.

c) LÍNIA C

a) Es poden sol·licitar tants ajuts com personal monitor addicional hagi contractat l'entitat.

b) La persona beneficiària, o aquella en qui aquesta subcontracti l'activitat, ha de figurar com a empresària en el contracte laboral i en el document de cotització i com a organitzadora de l'activitat.

c) Els ajuts d'aquesta línia són compatibles i independents amb els establerts a la Línia A.

d) LÍNIA D

a) Només es pot demanar l'ajut una vegada per cada fill causant.

b) Els dos progenitors integrants de la unitat familiar, o l'únic, en el cas de famílies monoparentals, han d'exercir una activitat retribuïda per compte d'altri o propi, o tenir una incapacitat permanent absoluta per treballar, durant el temps que es rebi l'ajuda.

Documentación a presentar

— Formulari de la sol·licitud corresponent a cada una de les línies, degudament emplenat. Els formularis i la resta de models de la convocatòria estaran disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

La presentació de la sol·licitud implica que s'autoritza a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant, de residència i de la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas la persona interessada s'oposi a aquesta autorització, amb la sol·licitud haurà d'aportar la documentació corresponent.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies en el termini de quinze dies comptadors des de què es produeixi la nova situació.

2. Amb caràcter específic, per a cada línia en concret, les persones interessades hauran de presentar la documentació següent:

a) LÍNIA A

— NIF de la persona sol·licitant, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica del document que acrediti que la persona física en nom de la qual es presenta la sol·licitud és la representant legal de l'entitat, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació. En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents, s'ha d'aportar un certificat del secretari que acrediti la representació de la persona sol·licitant.

— Còpia autèntica dels documents que acreditin que l'entitat està vàlidament constituïda, d'acord amb la normativa vigent, i que està inscrita en el registre corresponent, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents,

a) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades, nombre de participants de cadascuna i preus d'inscripció.

b) certificat emès pel titular de l'òrgan gestor de la subvenció que acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

c) Informe emès per la intervenció o òrgan de control equivalent de l'entitat subvencionada que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció, d'acord amb allò previst a la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de Subvencions.

— En el cas d'entitats sense ànim de lucre,

a) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades, nombre de participants de cadascuna i preus d'inscripció.

b) En relació amb totes les persones integrants de l'equip dirigent de cada activitat:

- Contracte laboral, registrat en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, amb indicació de la jornada laboral.

- Nòmines corresponents al període subvencionat.

- Justificants bancaris, referents a el període subvencionat, dels salaris abonats per l'entitat a la persona treballadora.

- Documents de cotització a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 del període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament.

— En el cas de subcontractació d'activitats, memòria explicativa dels motius pel qual s'ha de recórrer a la subcontractació i còpia del contracte mitjançant es formalitza per escrit aquesta subcontractació.

b) LÍNIA B

— Còpia autèntica del llibre de família, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica que acrediti la situació de família nombrosa o de família monoparental, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica del document que acrediti que la persona beneficiària resideix de manera efectiva i figura empadronada en el mateix domicili que el fill o la filla per la cura es contracta al cuidador o la cuidadora durant la durada de l'actuació subvencionable, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de treball prevists a l'article 3.3 b), apartat d).

— En relació amb la persona cuidadora contractada:

a) Contracte laboral, amb indicació de la jornada laboral, registrat en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

b) Nòmines corresponents al període subvencionat.

c) Justificants bancaris, referents a el període subvencionat, dels salaris abonats a la persona treballadora.

d) Documents de cotització a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 de el període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament.

c) LÍNIA C

— NIF de la persona sol·licitant, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica del document que acrediti que la persona física en nom de la qual es presenta la sol·licitud és la representant legal de l'entitat, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica dels documents que acreditin que l'entitat està vàlidament constituïda, d'acord amb la normativa vigent, i que està inscrita en el registre corresponent; o que la persona beneficiària es troba d'alta en el Règim especial de treballadors i treballadors autònoms de la Seguretat Social, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents,

a) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades i número d'expedient assignat en el consell insular respectiu, nombre de participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75% i personal monitor addicional que s'ha hagut de contractar.

b) certificat emès pel titular de l'òrgan gestor de la subvenció que acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

c) Informe emès per la intervenció o òrgan de control equivalent de l'entitat subvencionada que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció, d'acord amb allò previst a la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de Subvencions.

— En el cas d'autònoms, altres persones jurídiques públiques i entitats privades, amb ànim de lucre o sense:

a) Document acreditatiu de la inscripció en l'activitat de la persona participant amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75% i documentació que n'acrediti la situació de discapacitat.

b) En relació amb el personal contractat:

- Contracte laboral del monitor o monitora, amb indicació de la jornada laboral i el registre en el servei d'ocupació corresponent, en relació amb cada activitat realitzada i acabada.

- Acreditació que la persona contractada compleix els requisits de titulació prevists a l'article 48.9 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.

- Nòmines corresponents al període subvencionat, tret que es sol·liciti bestreta, cas en què s'hauran d'aportar amb posterioritat.

- Justificants bancaris, referents a el període subvencionat, dels salaris abonats per l'entitat a la persona treballadora objecte de la subvenció, tret que es sol·liciti bestreta, cas en què s'hauran d'aportar amb posterioritat.

- Documents de cotització a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 de el període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament, tret que es sol·liciti bestreta, cas en què s'hauran d'aportar amb posterioritat.

— En el cas de subcontractació d'activitats, memòria explicativa dels motius pel qual s'ha de recórrer a la subcontractació i còpia del contracte mitjançant es formalitza per escrit aquesta subcontractació.

d) LÍNIA D

— Còpia autèntica del llibre de família, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica que acrediti la situació de família nombrosa o de família monoparental, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Document que acrediti la inscripció del o de la menor en l'activitat i comprovant de pagament de l'activitat.

— Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de treball prevists a l'article 3.3 d), apartat b), per ser persona beneficiària.

3. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi estat realitzada l'esmena.

Modelos:

Plazo máximo

Las solicitudes pueden ser presentadas desde día 1 de septiembre hasta día 8 de octubre de 2020.

Las solicitudes para la Línea C en las que se solicite anticipo, pueden presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB hasta día 8 deoctubre de 2020.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de propuestas de resolución de la Línea D

Requisitos

El hecho de no aparecer en esta propuesta no presupone la denegación de la ayuda. Puede que su solicitud aún se encuentre en fase de estudio o de enmienda. En cualquier caso, se informará por correo electrónico de la publicación de las diferentes propuestas de resolución.

Haber presentado solicitud a la Línea D de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinados a paliar los efectos de la COVID-19.

Documentación a presentar

En caso de que se quieran hacer alegaciones, el modelo adjunto.

Para la aceptación o la renuncia, el documento correspondiente.IMPORTANTE: la aceptación se entenderá automática si en 8 días naturales no se ha formulado de manera expresa la aceptación o la renuncia,

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

10 días, a partir de la publicación de la propuesta.

Durante estos diez días hábiles puede:

- Presentar alegaciones a al propuesta de resolución

- Aceptar o renunciar a la subvención

- Comunicar la solicitud u obtención de otras ayudas, si no lo ha comunicado a la solicitud

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

Observaciones

El fet de no aparèixer en aquesta proposta no pressuposa la denegació de l'ajut. Pot ser que la vostra sol·licitud encara es trobi en fase d'estudi o d'esmena. En qualsevol cas, s'informarà per correu electrònic de la publicació de les diferents propostes de resolució.

X

Publicación de propuestas de resolución de la Línea A

Requisitos

El hecho de no aparecer en esta propuesta no presupone la denegación de la ayuda. Puede que su solicitud aún se encuentre en fase de estudio o de enmienda. En cualquier caso, se informará por correo electrónico de la publicación de las diferentes propuestas de resolución.

Haber presentado solicitud a la Línea A de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinados a paliar los efectos de la COVID-19.

Documentación a presentar

En caso de que se quieran hacer alegaciones, el modelo adjunto.

Para la aceptación o la renuncia, el documento correspondiente. IMPORTANTE: la aceptación se entenderá automática si en 8 días naturales no se ha formulado de manera expresa la aceptación o la renuncia,

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

10 días, a partir de la publicación de la propuesta.

Durante estos diez días hábiles puede:

- Presentar alegaciones a al propuesta de resolución

- Aceptar o renunciar a la subvención

- Comunicar la solicitud u obtención de otras ayudas, si no lo ha comunicado a la solicitud

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de propuestas de resolución de la Línea B

Requisitos

Haber presentado solicitud a la Línea B de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinados a paliar los efectos de la COVID-19.

Documentación a presentar

En caso de que se quieran hacer alegaciones, el modelo adjunto.

Para la aceptación o la renuncia, el documento correspondiente. IMPORTANTE: la aceptación se entenderá automática si en 8 días naturales no se ha formulado de manera expresa la aceptación o la renuncia,

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

10 días, a partir de la publicación de la propuesta.

Durante estos diez días hábiles puede:

- Presentar alegaciones a al propuesta de resolución

- Aceptar o renunciar a la subvención

- Comunicar la solicitud u obtención de otras ayudas, si no lo ha comunicado a la solicitud

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de propuestas de resolución de la Línea C

Requisitos

El hecho de no aparecer en esta propuesta no presupone la denegación de la ayuda. Puede que su solicitud aún se encuentre en fase de estudio o de enmienda. En cualquier caso, se informará por correo electrónico de la publicación de las diferentes propuestas de resolución.

Haber presentado solicitud a la Línea C de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinados a paliar los efectos de la COVID-19.

Documentación a presentar

En caso de que se quieran hacer alegaciones, el modelo adjunto.

Para la aceptación o la renuncia, el documento correspondiente. IMPORTANTE: la aceptación se entenderá automática si en 8 días naturales no se ha formulado de manera expresa la aceptación o la renuncia,

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

10 días, a partir de la publicación de la propuesta.

Durante estos diez días hábiles puede:

- Presentar alegaciones a al propuesta de resolución

- Aceptar o renunciar a la subvención

- Comunicar la solicitud u obtención de otras ayudas, si no lo ha comunicado a la solicitud

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de resoluciones de la Línea A

Requisitos

Haber presentado solicitud a la Línea A de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19

Figurar en las propuestas de resolución previas de concesión y denegación de ayudas

Documentación a presentar

Si la persona interesada no está conforme con la Resolución, puede presentar recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, en el plazo de un mes desde la publicación;: o directamente recurso contencioso administrativo, ante la jurisdicción contencioso administrativa , en el plazo de dos meses desde la publicación.

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

Un mes para presentar el recurso potestativo de reposición, desde la publicación de la Resolución.

Dos meses para presentar recurso contencioso administrativo, desde la publicación de la Resolución.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de resoluciones de la Línea C

Requisitos

Haber presentado solicitud a la Línea C de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19

Figurar en las propuestas de resolución previas de concesión y denegación de ayudas

Documentación a presentar

Si la persona interesada no está conforme con la Resolución, puede presentar recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, en el plazo de un mes desde la publicación;: o directamente recurso contencioso administrativo, ante la jurisdicción contencioso administrativa , en el plazo de dos meses desde la publicación.

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

Un mes para presentar el recurso potestativo de reposición, desde la publicación de la Resolución.

Dos meses para presentar recurso contencioso administrativo, desde la publicación de la Resolución.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de resoluciones de la Línea B

Requisitos

Haber presentado solicitud a la Línea B de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19

Figurar en las propuestas de resolución previas de concesión y denegación de ayudas

Documentación a presentar

Si la persona interesada no está conforme con la Resolución, puede presentar recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, en el plazo de un mes desde la publicación;: o directamente recurso contencioso administrativo, ante la jurisdicción contencioso administrativa , en el plazo de dos meses desde la publicación.

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

Un mes para presentar el recurso potestativo de reposición, desde la publicación de la Resolución.

Dos meses para presentar recurso contencioso administrativo, desde la publicación de la Resolución.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicación de resoluciones de la Línea D

Requisitos

Haber presentado solicitud a la Línea D de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19

Figurar en las propuestas de resolución previas de concesión y denegación de ayudas

Documentación a presentar

Si la persona interesada no está conforme con la Resolución, puede presentar recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, en el plazo de un mes desde la publicación;: o directamente recurso contencioso administrativo, ante la jurisdicción contencioso administrativa , en el plazo de dos meses desde la publicación.

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

Un mes para presentar el recurso potestativo de reposición, desde la publicación de la Resolución.

Dos meses para presentar recurso contencioso administrativo, desde la publicación de la Resolución.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Juventud

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Juventud

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

Información sobre protección de datos

X
De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 y la legistación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este trámite
Responsable del tratamiento Dirección General de Infancia, Juventud y Familias
Finalidad Tramitación del procedimento
Destinatario No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados, como se explica en la información adicional
Información adicional Descargar