Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG’S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural

Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament.

S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador.

Personas destinatarias

2. Actuacions subvencionables

2.1. Poden ser objecte de finançament, a més de les recollides en els articles 36 i 43 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, les actuacions següents:

a) L'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en els habitatges unifamiliars i en els edificis, fins i tot en l'interior dels habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d'adequar-los als estàndards prevists per la normativa vigent.

b) L'execució de les obres de millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà següents:

1. Les obres d'urbanització i reurbanització material dels espais públics com consolidació; pavimentació; jardineria; infraestructures; instal·lacions; serveis de proveïment d'aigua; sanejament; subministrament energètic; enllumenat; recollida, separació i gestió de residus; telecomunicacions i utilització del subsol.

2. Les obres de millora de l'accessibilitat dels espais públics.

3. Les obres destinades a millorar l'eficiència ambiental en matèria d'aigua, energia, ús de materials, gestió de residus i protecció de la biodiversitat:

— En l'àmbit de l'aigua, les de reducció de l'ús d'aigua potable i de reg, les de gestió sostenible de les escorrenties urbanes, les aigües pluvials i residuals, i les de gestió de depuració i el retorn adequat al medi.

— En l'àmbit de l'energia, les de millora de l'eficiència energètica en edificació i en serveis urbans; les d'implantació d'energies renovables i sistemes de climatització centralitzada o de districte, considerats eficients segons la Directiva 2012/27/UE; les de foment de la mobilitat sostenible i, en general, totes aquelles altres destinades a reduir la demanda energètica, reduir les emissions de gasos contaminants i augmentar l'ús d'energies renovables.

— En l'àmbit de la millora en l'ús de materials i la gestió de residus, les relacionades amb la millora del reciclatge dels materials, especialment aquelles dirigides a complir amb els plans nacionals o autonòmics de recollida de residus, les relatives a l'ús de materials reciclats o renovables en edificació o urbanització, i les relatives a l'ús de materials locals lligats a estratègies de promoció d'una gestió sostenible del territori.

— En l'àmbit de la protecció i millora de la biodiversitat, les propostes de connectivitat d'espais verds, de promoció de cobertes verdes o d'implantació d'espècies adequades al medi.

c) Les obres de demolició d'edificis, d'habitatges i d'infrahabitatges i d'edificació d'edificis d'habitatges i d'habitatges de nova construcció. Els nous edificis i habitatges han de tenir una qualificació energètica mínima B i han de complir, en tot cas, amb les exigències del Codi tècnic de l'edificació.

2.2 També són subvencionables:

a) Els costs dels programes de reallotjament temporal dels ocupants d'immobles que hagin de ser desallotjats del seu habitatge habitual o ocupin un infrahabitatge o barraca, a conseqüència de l'actuació corresponent. S'inclouen també les actuacions d'acompanyament social integral i individualitzat de les unitats de convivència per afavorir la inclusió adequada de cada un dels seus components en el seu nou entorn.

b) Les despeses de redacció de projectes i direcció d'obres, dels equips i oficines de planejament, d'informació (finestreta única), de gestió i d'acompanyament social d'actuacions subvencionables.

2.3. El cost de totes les actuacions subvencionables anteriors constitueix la inversió de l'actuació. S'inclouen també els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, les direccions tècniques o facultatives, els informes tècnics i els certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que totes elles estiguin justificades degudament. No es poden incloure imposts, taxes o tributs.

El pressupost de les obres de la inversió no pot superar els costs mitjans de mercat corresponents a aquestes actuacions. El cost dels certificats, informes i projectes tècnics tampoc no pot superar els preus mitjans de mercat.

Plazo máximo para la resolución y notificación

De dia 2 a dia 15 de setembre de 2018

Silencio administrativo

Negativo

Forma de inicio

Instancia de parte

Fin de la via administrativa

Si

Órgano competente para resolver

Dirección General Arquitectura y Vivienda

Documentos relacionados con el procedimiento

Trámites

X

Solicitud del procedimiento de selección de las propuestas presentadas para acceder a la financiación de las actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural

Requisitos

El ámbito y la actuación tienen que cumplir los requisitos siguientes:

a) El ámbito de actuación tiene que estar delimitado territorialmente por acuerdo de la Administración competente y puede ser continuo o discontinuo.

b) Al menos un 70 % de la edificabilidad sobre rasante, se pueden excluir las plantas bajas o plantas inferiores destinadas a otros usos compatibles, existente dentro del área de regeneración y renovación urbana y rural o de la resultante según el planeamiento vigente, tiene que tener como destinación el uso residencial de vivienda. Este requisito no es exigible en los supuestos de infravivienda y chabolismo.

Documentación a presentar

Se tiene que adjuntar a las solicitudes la documentación siguiente:

a) La delimitación y una ficha resumen de la actuación, que tiene que contener la delimitación cartográfica del área de regeneración y renovación urbana o rural marcada sobre un plano parcelario a escala 1:1000, tanto en papel como, si es posible, en un fichero Shape georeferenciat; el resumen de los parámetros principales de la actuación y una relación que permita identificar inequívocamente todos los inmuebles incluidos.

b) Una memoria - programa en que tienen que constar, al menos, los documentos siguientes:

1. Un diagnóstico sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del área.

2. Un programa de actuaciones que incluya la descripción de las actuaciones subvencionables, la idoneidad técnica y las formas de la ejecución y la gestión, así como la programación temporal. Se tienen que incluir también las medidas complementarias propuestas en el ámbito social, económico y ambiental; y se tienen que especificar de forma detallada las instituciones públicas y privadas implicadas y los compromisos establecidos para la puesta en marcha, el desarrollo y el seguimiento.

3. Una memoria de viabilidad técnica, que acredite la compatibilidad con la ordenación urbanística; y otra de viabilidad económica, que tiene que analizar la rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la actuación para los propietarios. A la memoria tiene que constar el presupuesto total de la operación, con el desglose de las actuaciones según los tipos de ayuda establecidos en el artículo 52 del Real decreto 106/2018, de 9 de marzo.

4. El plan de realojamiento temporal y el retorno legalmente necesario, si es el caso, con indicación de los plazos y costs de los realojamientos y de las medidas sociales complementarias previstas para la población afectada.

5. En los casos en que el sistema de gestión esté por expropiación se tienen que identificar los propietarios y ocupantes legales.

Modelos:

Plazo máximo

15 de septiembre de 2018

Lugar

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica:

- En el registro electrónico de la Administración autonómica, a través de su sede electrónica (si se trata de un trámite telemático), o en el registro electrónico común de la Administración General del Estado. Para poder realizar este tipo de envíos, deberá disponer de certificado digital o DNI electrónico. También puede utilizar Cl@ve para realizar trámites telemáticos en la sede electrónica de la Administración de las Illes Balears.

- En cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local.

Encontrará las direcciones de todas estas oficinas aquí.

- Además, también puede enviar la documentación por correo postal. En este caso, deberá presentar los documentos dentro de un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro, datos que también quedarán anotados en el resguardo justificativo de la presentación.

Los sujetos a los que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de dicha ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá para que la subsane presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Dirección General Arquitectura y Vivienda

Contacto

Servicio o Sección responsable

Dirección General Arquitectura y Vivienda

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962