Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'alta al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut

Des del 1997 existeix a la nostra Comunitat Autònoma el Cens d'Entitats Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut com un dels eixos bàsics del programa d'actuacions de la Direcció General de Joventut de potenciar la creació i la consolidació de l'associacionisme juvenil com a canal fonamental per a la participació del jove en la vida social balear.

Persones destinatàries

- Les associacions juvenils i les unions de qualsevol tipus d'associacions juvenils legalment constituïdes

- Les entitats prestadores de serveis a la joventut legalment constituïdes

- Les seccions juvenils d'entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió pròpies i que estiguin reconegudes com a grups juvenils per les entitats respectives, qualsevol sigui la seva denominació i naturalesa jurídica.

Queden excloses aquelles que són específicament les de tipus docent i esportiu.

Termini per a resoldre i notificar

0 dies

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Tràmit : Presentació de la documentació necessària a la Direcció General d'Esports i Joventut

Presentar la següent documentació, a més de una instància sol·licitant l'alta i la fitxa descriptiva de l'entitat

Documentació:

- Còpia de l'acta de fundacional

- Còpia dels estatuts

- Còpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, segons la naturalesa jurídica de cada entitat

- Components de l'òrgan de direcció amb les dades d'identificació següents: càrrec, nom i núm. del DNI.

- Fitxa descriptiva de l'entitat segons model.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- Sol·licitar la inscripció dirigida al Director General de Joventut i aportar la documentació

- Les modificacions de les dades (junta directiva, domicili, modificació estatuts, etc.) hauran de comunicar-se a la Direcció General de Joventut

- El mes de gener de cada any es remetrà a la Direcció General de Joventut, un resum de la memòria d'activitats de l'any anterior.

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(activitatstll@dgjovent.caib.es)