Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'alta al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut

Des del 1997 existeix a la nostra Comunitat Autònoma el Cens d'Entitats Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut com un dels eixos bàsics del programa d'actuacions de la Direcció General de Joventut de potenciar la creació i la consolidació de l'associacionisme juvenil com a canal fonamental per a la participació del jove en la vida social balear.

Persones destinatàries

- Les associacions juvenils i les unions de qualsevol tipus d'associacions juvenils legalment constituïdes

- Les entitats prestadores de serveis a la joventut legalment constituïdes

- Les seccions juvenils d'entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió pròpies i que estiguin reconegudes com a grups juvenils per les entitats respectives, qualsevol sigui la seva denominació i naturalesa jurídica.

Queden excloses aquelles que són específicament les de tipus docent i esportiu.

Termini per a resoldre i notificar

0 dies

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Tràmit : Presentació de la documentació necessària a la Direcció General d'Esports i Joventut

Presentar la següent documentació, a més de una instància sol·licitant l'alta i la fitxa descriptiva de l'entitat

Documentació:

- Còpia de l'acta de fundacional

- Còpia dels estatuts

- Còpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, segons la naturalesa jurídica de cada entitat

- Components de l'òrgan de direcció amb les dades d'identificació següents: càrrec, nom i núm. del DNI.

- Fitxa descriptiva de l'entitat segons model.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- Sol·licitar la inscripció dirigida al Director General de Joventut i aportar la documentació

- Les modificacions de les dades (junta directiva, domicili, modificació estatuts, etc.) hauran de comunicar-se a la Direcció General de Joventut

- El mes de gener de cada any es remetrà a la Direcció General de Joventut, un resum de la memòria d'activitats de l'any anterior.

Documentació a presentar

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(activitatstll@dgjovent.caib.es)