Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer

L’Estació d’Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d’alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d’allotjament d’ús científic i un laboratori.

Amb caràcter general, els usuaris de la instal•lació s’hauran de remetre a l’establert al reglament intern i d’ús de l’Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica – tècnica de l’estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es

En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d’accés i règim d’autorització de les activitats. L’objectiu del programa és regular l’accés a l’Estació d’investigadors i grups d’investigació, per al desenvolupament d’activitats científiques, no incloses en el programa científic de l’Estació.

Codi SIA

215976

Persones destinatàries

Investigadors individuals, grups d'investigació i grups de treball

Termini per a resoldre i notificar

La selecció i autorització del procés és el detallat al reglament intern i d’ús de l’Estació.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Ser doctor.

b) Formar part d'un equip o grup d'investigació o, en el seu cas, d'un departament científic o unitat similar.

c) Estar vinculat estatutàriament o contractualment a un centre públic d'I+D o a un centre privat d'I+D.

d) Participar en algun projecte d'investigació en curs, finançat pel programa Marc Europeu d'I+D, pel Pla Nacional d'I+D+i, per un programa Regional d'I+D, o per programes d'una entitat privada públicament avaluats, en el moment en que s'efectuï la petició d'accés. Per a les activitats de formació especialitzada, les activitats hauran d'estar incloses a un programa de formació.

e) En el cas d'estudiants de doctorat i máster hauran d'estar avalats per un investigador o responsable de grup que compleixi amb tots els requisits anteriors.

f) Els usuaris que accedeixin a la instal·lació hauran d'estar coberts per una assegurança d'accidents i responsabilitat civil. En el cas de mancar d'aquesta cobertura, haurà de subscriure una pòlissa individual d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil, el pagament de la qual correrà al seu càrrec.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La selecció i autorització del procés és el detallat al reglament intern i d'ús de l'Estació.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(bterrasa@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional