Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer

L’Estació d’Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d’alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d’allotjament d’ús científic i un laboratori.

Amb caràcter general, els usuaris de la instal•lació s’hauran de remetre a l’establert al reglament intern i d’ús de l’Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica – tècnica de l’estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es

En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d’accés i règim d’autorització de les activitats. L’objectiu del programa és regular l’accés a l’Estació d’investigadors i grups d’investigació, per al desenvolupament d’activitats científiques, no incloses en el programa científic de l’Estació.

Persones destinatàries

Investigadors individuals, grups d'investigació i grups de treball

Termini per a resoldre i notificar

La selecció i autorització del procés és el detallat al reglament intern i d’ús de l’Estació.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Innovació i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Ser doctor.

b) Formar part d'un equip o grup d'investigació o, en el seu cas, d'un departament científic o unitat similar.

c) Estar vinculat estatutàriament o contractualment a un centre públic d'I+D o a un centre privat d'I+D.

d) Participar en algun projecte d'investigació en curs, finançat pel programa Marc Europeu d'I+D, pel Pla Nacional d'I+D+i, per un programa Regional d'I+D, o per programes d'una entitat privada públicament avaluats, en el moment en que s'efectuï la petició d'accés. Per a les activitats de formació especialitzada, les activitats hauran d'estar incloses a un programa de formació.

e) En el cas d'estudiants de doctorat i máster hauran d'estar avalats per un investigador o responsable de grup que compleixi amb tots els requisits anteriors.

f) Els usuaris que accedeixin a la instal·lació hauran d'estar coberts per una assegurança d'accidents i responsabilitat civil. En el cas de mancar d'aquesta cobertura, haurà de subscriure una pòlissa individual d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil, el pagament de la qual correrà al seu càrrec.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La selecció i autorització del procés és el detallat al reglament intern i d'ús de l'Estació.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787372

(bterrasa@dgrdi.caib.es)