Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Canvi/obtenció de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments, apartaments, turisme rural i turisme d'interior

Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears.

Establiments subjectes a classificació obligatòria.

Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril.

Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web.

La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment.

La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria.

Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents:

Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M.

Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris.

Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular.

La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix.

Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts.

L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada.

Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria.

Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent:

HOTEL

1 estrella: 120 punts

2 estrelles: 200 punts

3 estrelles: 300 punts

3 estrelles superior: 450 punts

4 estrelles: 500 punts

4 estrelles superior: 650 punts

5 estrelles: 700 punts.

5 estrelles gran luxe: 950 punts

HOTEL-APARTAMENT

1estrella: 141 punts

2 estrelles: 225 punts

3 estrelles: 330 punts

3 estrelles superior: 480 punts

4 estrelles: 535 punts

4 estrelles superior: 685 punts

5 estrelles: 740 punts

5 estrelles gran luxe: 990 punts

APARTAMENTS TURÍSTICS

1 clau: 90 punts

2 claus: 150 punts

3 claus: 230 punts

3 claus superior: 340 punts

4 claus: 380 punts

4 claus superior: 500 punts

Establiments que poden optar a classificació.

Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril.

Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent:

AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL

1 estrella: 120 punts

2 estrelles: 200 punts

3 estrelles: 250 punts

3 estrelles superior: 325 punts

4 estrelles: 400 punts

4 estrelles superior: 485 punts

5 estrelles: 570 punts

5 estrelles gran luxe: 800 punts

Codi SIA

208002

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Turisme

Tràmits

X

Comunicació prèvia de modificació /obtenció de categoría d'allotjaments turístics

Requisits

-

Documentació a presentar

-Comunicació prèvia de modificació /obtenció de categoria degudament emplenada.

-Acreditació de la personalitat i la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

-Presentar el codi obtingut una vegada emplenat el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb l'annex II o l'annex III del decret 20/2015 de 17 d'abril, a través de l'enllaç:

Accés al qüestionari d'autoevaluació

-Pagament de la taxa corresponent

Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

Models:

Termini màxim

-

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Turisme

C/ de Montenegro, 5. Tel.: 971176600 - Fax: 971176915

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar