Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de consolidació del grau personal

Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Codi SIA

207999

Persones destinatàries

Personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- La forma d'iniciació d'ofici només fa referència a la consolidació del grau inicial.

- Actualment, la competència per resoldre està delegada en el director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, per delegació. Resolució del conseller d'Administracions Públiques de 17 de febrer de 2012, publicada en el BOIB núm. 37 de 10 de març de 2012.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Funció Pública

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Documentació a presentar

Termini màxim

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió de Personal Funcionari

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió de Personal Funcionari

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784549 - Fax: 971176839

(jgimenez@dgfun.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Funció Pública

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar