Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Programa escola matinera

Instruccions per a l'obertura a la comunitat educativa de centres públics d'educació infantil, educació primària i/o educació especial en horari no lectiu els matins abans de començar la jornada escolar, per al curs 2014-15.

L'objectiu d'aquest programa és oferir un servei als pares i mares i, alhora, potenciar l'ús de les instal·lacions i dels recursos dels centres educatius, en horari no lectiu abans de començar la jornada escolar, amb la realització d'activitats de caràcter cultural, esportiu, artístic i/o d'estudi, dirigides als alumnes.

Persones destinatàries

Centres públics d'infantil, de primària i d'educació especial.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  X

  Resolució de la directora general de Planificació i Centres en relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres

  Número

  35

  Pàgina

  11

  Organisme competent

  Servei de Comunitat Educativa

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Documentació a presentar

Centres que no han participat en el programa d'escola matinera el curs 2014-15:
1. Sol·licitud.
2. Projecte.
3. Acreditació de l'aprovació del projecte pel consell escolar.
4. En cas d'haver-hi alumnes amb necessitats educatives especials, indicau-ho i presentau la documentació que ho acrediti.

Centres que han participat en el programa d'escola matinera el curs 2014-15:
1. Sol·licitud.
2. Acreditació de la renovació del projecte pel consell escolar.
3. Projecte, només si hi ha canvis.

Models:

Termini màxim

29 de juny de 2014

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Comunitat Educativa

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177782 - Fax: 971176958

(faginer@dgice.caib.es)