Seu Electrònica

Programa escola matinera

Instruccions per a l'obertura a la comunitat educativa de centres públics d'educació infantil, educació primària i/o educació especial en horari no lectiu els matins abans de començar la jornada escolar, per al curs 2014-15.

L'objectiu d'aquest programa és oferir un servei als pares i mares i, alhora, potenciar l'ús de les instal·lacions i dels recursos dels centres educatius, en horari no lectiu abans de començar la jornada escolar, amb la realització d'activitats de caràcter cultural, esportiu, artístic i/o d'estudi, dirigides als alumnes.

Persones destinatàries

Centres públics d'infantil, de primària i d'educació especial.

Termini màxim per a resoldre

6 mesos

Termini màxim per a notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Resultat

El objetivo de este programa es ofrecer un servicio a los padres y madres y, al mismo tiempo, potenciar el uso de las instalaciones y de los recursos de los centros educativos, en horario no lectivo antes de empezar la jornada escolar, con la realización de actividades de carácter cultural, deportivos, artísticos y/o de estudio, dirigidas a los alumnos.

Documents relacionats

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Documentació

Centres que no han participat en el programa d'escola matinera el curs 2014-15:
1. Sol·licitud.
2. Projecte.
3. Acreditació de l'aprovació del projecte pel consell escolar.
4. En cas d'haver-hi alumnes amb necessitats educatives especials, indicau-ho i presentau la documentació que ho acrediti.

Centres que han participat en el programa d'escola matinera el curs 2014-15:
1. Sol·licitud.
2. Acreditació de la renovació del projecte pel consell escolar.
3. Projecte, només si hi ha canvis.

Termini màxim per presentar-lo

29 de juny de 2014

Òrgan competent per tramitar-lo

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions