Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

CORRECCIÓ D'ERRADES. Ajudes al desenvolupament del programa de millora genètica del bestiar boví d’aptitud lletera, any 2011

L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és millorar el nivell genètic de la cabana frisona balear i promoure l’increment de la productivitat lletera i econòmica basant-se fonamentalment en l’adquisició de dosis seminals per conservar-les i aplicar-les.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes convocades mitjançant aquesta Resolució els titulars d’explotacions de bestiar boví lleter degudament inscrites en el Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA).

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s’ha de dictar en el termini d’un mes comptador des de l’acabament del termini per presentar sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Resultat

1. Poden ser objecte d’ajuda les adquisicions de dosis seminals de braus provats milloradors en les condicions que estableix aquesta convocatòria.

2. Les actuacions previstes en el punt anterior han d’haver estat fetes i pagades entre el 10 de desembre de 2010 i la data límit de presentació de sol•licituds que estableix aquesta convocatòria.

3. Les dosis seminals adquirides han de complir els requisits següents:

a) Provenir de sementals inclosos entre els trenta primers de l’índex genètic combinat del seu país d’origen, segons les darreres proves publicades l’any 2010.

b) Tenir una repetibilitat o fiabilitat igual o superior al 80% de la producció.

c) No esser portadors de gens recessius (BLAD, MF, DUMP, etc) reconeguts en l’àmbit internacional pels llibres genealògics de bestiar boví lleter.

d) Esser millorats en producció de llet, de greix i de proteïna

e) Esser millorats del sistema mamari i de tipus (conformació general)

f) Justificar un 100% de sang Holsteim a la seva carta genealògica.

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Documentació a presentar

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o CIF del sol·licitant.

b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant, si n’és el cas.

c) En cas d’agrupacions amb personalitat jurídica, fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació de la representació amb què se signa la sol·licitud.

d) A més, en el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar:

- Document en el qual constin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del DNI o CIF de les persones associades i del CIF de l’agrupació, si en té. En el supòsit que algun dels associats sigui una persona jurídica, s’ha d’aportar la fotocòpia del DNI del representant i el document acreditatiu d’aquesta representació.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.

- Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que es preveu en l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

e) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar aquest document de cadascun dels membres.

f) Document acreditatiu dels cens de femelles reproductores segons l’article 5.

g) Factures de compra adients o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil amb eficàcia administrativa, que reuneixin els requisits i formalitats que preveu el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2003). Així mateix, la factura ha d’especificar el nombre del semental, el país d’origen i el nombre o codi de registre o identificació, com també el nombre de dosis adquirides i el preu unitari de la dosis seminal.

h) Documents que provin que el pagament s’ha realitzat.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds d’ajuda és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Govern de les Illes Balears

Observacions

Les sol·licituds han d’anar adreçades al director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca.