Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per als titulars d'explotacions de bestiar boví lleter per pèrdues a causa de condicions climàtiques adverses, any 2011

L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és atendre les pèrdues ocasionades en el subsector lacti boví balear amb motiu de les repercussions produïdes per les situacions climàtiques adverses durant els darrers dotze mesos a les illes de Mallorca i Eivissa.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les ajudes convocades mitjançant aquesta Resolució els titulars d’explotacions de bestiar boví lleter localitzades en l’àmbit territorial de les illes de Mallorca i Eivissa.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s’ha de dictar en el termini d’un mes comptador des de l’acabament del termini per presentar sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Documentació a presentar

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o CIF del sol·licitant.

b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant, si n’és el cas.

c) En cas d’agrupacions amb personalitat jurídica, fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura de constitució de l’associació, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació de la representació amb què se signa la sol·licitud.

d) A més, en el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar:

- Document en el qual constin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del DNI o CIF de les persones associades i del CIF de l’agrupació, si en té. En el supòsit que algun dels associats sigui una persona jurídica, s’ha d’aportar la fotocòpia del DNI del representant i el document acreditatiu d’aquesta representació.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual es facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.

- Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que es preveu en l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

e) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar aquest document de cadascun dels membres.

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies comptadors des de l’endemà que aquesta Resolució es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Govern de les Illes Balears

Observacions

Les sol·licituds d’ajuda han de tenir el contingut mínim que figura a l’annex I, s’han d’adreçar al director general de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca.