Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció

Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials.

Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Persones destinatàries

Les empreses d'inserció inscrites com a tals en el registre corresponent.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

A més dels requisits específics indicats en els annexos 1 i 2 d'aquesta convocatòria, les entitats sol·licitants han d'acreditar:

a) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, i de les obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels incentius comporta autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que l'empresa pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

b) Haver dut a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

c) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

Documentació a presentar

A més de la documentació específica indicada en els annexos 1 i 2, les entitats interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que s'indica a continuació (en original o fotocòpia compulsada):

a) Targeta d'identificació fiscal.

b) Escriptura pública i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, si es tracta d'una persona jurídica.

c) Document nacional d'identitat de la persona física que actuï en representació de la persona jurídica i escriptura de poder suficient i subsistent que l'acrediti per actuar davant l'Administració autonòmica en el procediment de concessió de subvencions, llevat que la capacitat de representació s'inclogui en els estatuts.

d) La sol·licitud dels ajuts implica autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir la informació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, com també amb la Seguretat Social, si bé l'entitat també els pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

e) Documentació acreditativa d'haver duit a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

f) En cas d'empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

g) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la qual s'ha de fer segons allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

h) Declaració en què es facin constar tant les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també els que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

i) Imprès de declaració de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica:

Models:

Termini màxim

a) Sol·licituds de costs salarials generats entre l'1 d'octubre de 2017 i el 31 de març de 2018: un mes comptador des del tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el BOIB.

b) Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 d'abril de 2018 i el 30 de setembre de 2018: des del tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el BOIB fins al 5 d'octubre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825