Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars)

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el

desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica.

Persones destinatàries

Ajuntaments i Consells Insulars.

Termini per a resoldre i notificar

 

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud.

Requisits

Documentació a presentar

a) Certificació del Ple de la corporació acreditativa de la facultat

atorgada al president o òrgan representatiu d'aquesta perquè efectuï

la sol·licitud corresponent.

b) Descripció de la ubicació dels estudis i del centre emissor,

adjuntant un pla de situació en què s'especifiquin les coordenades

geogràfiques i la cota del mateix.

c) Memòria sobre diversos aspectes de la futura emissora, que

constarà, com a mínim, dels apartats següents:

-1r Principis bàsics i objectius generals de la programació prevista,

indicant el nombre d'hores de programació en llengua catalana, que

serà com a mínim d'un 50% del temps d'emissió.

-2n Nombre d'hores d'emissió setmanals i percentatge de la

programació destinada a espais de caràcter local, educatiu i

sociocultural.

-3r Manera prevista per a la gestió del servei a què es refereix

l'article 28.1 d'aquest Decret, i projecte de reglament intern pel

qual s'hagi de regir aquest.

d) Població actual censada del municipi o l'illa.

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

Observacions

Les sol·licituds per a l'obtenció dels títols habilitants per a la

prestació del servei de radiodifusió sonora per les corporacions locals

s'adreçaran a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

X

Sol·licitud esmenar deficiències i/o incorporar documents

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815