Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars)

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el

desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica.

Persones destinatàries

Ajuntaments i Consells Insulars.

Termini per a resoldre i notificar

 

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud.

Requisits

Documentació a presentar

a) Certificació del Ple de la corporació acreditativa de la facultat

atorgada al president o òrgan representatiu d'aquesta perquè efectuï

la sol·licitud corresponent.

b) Descripció de la ubicació dels estudis i del centre emissor,

adjuntant un pla de situació en què s'especifiquin les coordenades

geogràfiques i la cota del mateix.

c) Memòria sobre diversos aspectes de la futura emissora, que

constarà, com a mínim, dels apartats següents:

-1r Principis bàsics i objectius generals de la programació prevista,

indicant el nombre d'hores de programació en llengua catalana, que

serà com a mínim d'un 50% del temps d'emissió.

-2n Nombre d'hores d'emissió setmanals i percentatge de la

programació destinada a espais de caràcter local, educatiu i

sociocultural.

-3r Manera prevista per a la gestió del servei a què es refereix

l'article 28.1 d'aquest Decret, i projecte de reglament intern pel

qual s'hagi de regir aquest.

d) Població actual censada del municipi o l'illa.

Models:

Termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

Observacions

Les sol·licituds per a l'obtenció dels títols habilitants per a la

prestació del servei de radiodifusió sonora per les corporacions locals

s'adreçaran a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

X

Sol·licitud esmenar deficiències i/o incorporar documents

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815