Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Secció d'Explotacions Apícoles del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears

Identificació de les caseres

Els titulars de les explotacions apícoles han d’identificar cada casera amb una marca indeleble, en un lloc visible i de forma llegible, on ha de constar el codi assignat a l’explotació a la qual pertany. Així mateix, s’ha d’advertir de la presència d’abelles en un lloc visible i proper a l’abellar. Aquest advertiment no és obligatori si la finca està tancada i les caseres se situen a una distància mínima de 25 metres de la tanca.

El codi d’identificació està compost per la seqüència alfanumèrica següent:

 tres dígits corresponents al número del municipi (d’acord amb la codificació INE)

 les sigles IB

 quatre dígits per al número que s’assigni a l’explotació

S’han d’identificar totes les caseres que s’incorporin a l’explotació, ja sigui per substitució de material vell, per ampliació de les dimensions de l’explotació o per una nova incorporació.

Els tres dígits corresponents al número del municipi han de coincidir amb la ubicació principal i permanent de l’explotació. En el cas que no hi hagi una ubicació permanent, han de coincidir amb el municipi del domicili fiscal del titular de les caseres.

Registre de les Explotacions Apícoles

El Registre de les Explotacions Apícoles de les Illes Balears depèn de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, a la qual en correspon la gestió, i queda integrat en el Registre General d’Explotacions Ramaderes de les Illes Balears.

El Registre estarà constituït pels registres corresponents dels consells insulars, als quals en correspon la gestió en l’àmbit territorial propi, en aplicació de l’article 2.4 de la Llei 8/1999, de 2 d’abril, d’atribucions de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

El Registre d’Explotacions Apícoles de les Illes Balears té caràcter públic i informatiu.

Llibre d’explotació apícola i transhumància

Als efectes zootècnics i sanitaris, els titulars d’una explotació apícola ha de tenir un llibre registre de l’explotació apícola, que facilita i diligencia la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Conselleria de Presidència. Aquest llibre és un requisit indispensable per traslladar les caseres per raons de transhumància o d’altres.

Codi SIA

207768

Persones destinatàries

Els titulars d'explotacions apícoles.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

Llibre d'explotació apí­cola i transhumància

Documentació a presentar

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Govern de les Illes Balears

Observacions

D’acord amb l’article 4 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre General d’Explotacions Ramaderes, el llibre d’explotació ha de ser validat abans de l’1 de març de cada any pels serveis veterinaris oficials de les delegacions comarcals de l’Àrea d’Agricultura i Pesca de la Conselleria de Presidència, del Consell Insular d’Eivissa i Formentera o del Consell Insular de Menorca. En el cas que s’interrompi l’activitat de l’explotació i no s’hagi validat el llibre durant un període d’un any, es considerarà que l’explotació és inactiva. Si han transcorregut més de dos anys des de la consideració d’inactivitat sense que l’explotació reprengui l’activitat, aquesta es dóna de baixa en el Registre d’Explotacions Apícoles de les Illes Balears (llevat que hi hagi una causa de força major), amb el procediment previ corresponent en què s’ha de donar audiència a la persona interessada.

Els titulars de les explotacions apícoles han d’actualitzar les dades contingudes en el document esmentat.

D’acord amb l’article 4.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, abans de l’1 de març de cada any els titulars d’explotacions apícoles han de comunicar davant l’autoritat competent expedidora del llibre de registre el cens de les seves caseres, i han d’indicar el nombre de caseres que tenien el 31 de desembre de l’any anterior. Sense perjudici d’això, l’autoritat competent pot actualitzar la informació relativa al cens de les explotacions amb motiu de les actuacions administratives que hi dugui a terme.

X

Identificació de les caseres

Documentació a presentar

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Govern de les Illes Balears

Observacions

El titular de l’explotació, abans de l’inici de l’activitat, ha de sol·licitar-ne la inscripció en el registre a l’autoritat competent. Aquesta sol·licitud ha de contenir almenys les dades que s’esmenten en el model que s’indica més amunt, excepte el codi d’explotació i el codi d’identificació de les caseres, que els proporciona l’autoritat competent en el moment que autoritza l’explotació. Així mateix, ha de comunicar els canvis en les dades consignades en el termini màxim d’un mes després que es produeixin.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional