Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable de posada en funcionament de DESA

Procediment per a la inscripció d’aparells de DESA (Desfibril•lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d’emergència a centres no sanitaris.

Per a més informació consultau aquí

Persones destinatàries

Entitat o persona física titular del centre.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Taxa: 13,92 euros (concepte: Inscripció en el registre per cadascun dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA), com també les seves modificacions).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Resultat

Inscripció / denegació / desistiment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Art. 10.2 Decret 77/2012

Documentació a presentar

Models:

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció