Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització / renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament

Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient

Per a més informació consultau aquí

Persones destinatàries

El sol·licitant (entitat o persona física titular del centre).

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per informar-vos sobre la taxa i el pagament consultau aqui

Normativa del procediment

  • Ordre de 3 de desembre de 1996, que estableix les condicions i requisits tècnics de funcionament dels centres i consultoris professionals
  • Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, que estableix les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Art. 12 Decret 100/2010, de 27 d'agost

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971179552

(apericas@dgaval.caib.es)