Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització Gestor Residus - Instal·lació

Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació.

Codi SIA

208370

Persones destinatàries

Administracions, entitats particulars.

Termini per a resoldre i notificar

10 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per entendre iniciat el procediment de sol·licitud d’autorització de la instal·lació serà necessari emplenar la totalitat de la sol·licitud corresponent i adjuntar la documentació mínima requerida.

Per a la concessió d’aquesta autorització d’instal·lació els òrgans administratius competents realitzaran les inspeccions prèvies i les comprovacions necessàries en cada cas.

El termini màxim per dictar la resolució que posi fi al procediment d’autorització de la instal·lació serà de 10 mesos. D’acord amb l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, aquest termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució es pot suspendre segons els supòsits prevists.

Es recorda que en el cas d’una instal·lació que gestioni residus perillosos (o no perillosos si ho exigeix una norma específica) es fixarà la constitució d’una fiança i una assegurança de responsabilitat mediambiental.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

□ NIF/CIF del sol•licitant

□ Còpia compulsada de l’escriptura de la societat i acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que ostenta la persona signatària, juntament amb els NIF corresponents

□ Còpia del model 036/ model 037/certificat de situació censal, de l’Agència Tributària.

□ Document acreditatiu d’abonament de taxes.

□ Còpia compulsada de l’escriptura de propietat de l’immoble o contracte d’arrendament en vigor on quedi reflexat que el propietari de l’immoble està assabentat que es realitzarà una activitat de gestió de residus.

□ Projecte de la instal•lació, elaborat per persona tècnica competent, amb el contingut que indica l’annex VI, de la llei 22/2011, de 28 de juliol, i en cas de gestionar residus perillosos, el que indica l’article 26 del RD 833/1988, i la normativa aplicable en cada cas particular. (2 còpies en format paper i 2 en format digital).

□ Les instal•lacions no incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’ 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, han de presentar 2 còpies en format paper i 2 en format digital, de la memòria-resum ambiental prevista a l'article 22.1 si pertanyen a l'annex I o la prevista en l'article 41.2 si pertanyen l'annex II de la Llei 11/2006, d'avaluació d'impacte ambiental.

□ Si es tracta d’una activitat potencialment contaminant del sòl inclosa a l’annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener s’haurà de presentar un Informe de situació actualitzat amb els continguts establerts a l’annex II de l’esmentat Real Decret.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Residus i sòls contaminats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684 - Fax: 971176697

(residus@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional