Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat (2022)

Convocatòria per concedir ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització (programa I), internacionalització (programa II) i sostenibilitat (programa III) de les empreses industrials de les Illes Balears.

Codi SIA

2857504

Persones destinatàries

Empreses i autònoms de caràcter industrial (revisau els epígrafs a la convocatòria)

Termini per a resoldre i notificar

sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Tràmits

X

Sol·licitud de l'ajut

Requisits

Podran ser beneficiaris les empreses que tinguin consideració de PIME i que la seva activitat estigui inclosa en algun epígraf IAE anomenats a la secció de requisits, així com:

− Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al cor-rent d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

− Tenir el centre de treball i la seu fiscal a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

− El beneficiari ha de complir les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que hi sigui aplicable.

− El beneficiari es pot presentar a tots els programes de la convocatòria, però ha de fer una sol·licitud per programa en els termes i amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

− El beneficiari ha de tenir capacitat de representació suficient, degudament acreditada per dur a terme la tramitació indicada.

− En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física, ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent, en el moment de la sol·licitud.

Documentació a presentar

La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'IDI, Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, per qualsevol mitjà que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyada de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

Les persones, que d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'administració pública, han de presentar la sol·licitud i la declaració responsable electrònicament a través del Registre Electrònic Comú (REC) . Aquestes persones han d'iniciar el procediment a través de la plataforma de l'IDI en el següent enllaç Model sol·licitud, aquí trobaran la sol·licitud, la declaració responsable i podran adjuntar tota la documentació necessària que detallam a continuació.

-En cas dels autònoms (persones físiques):

· Una descripció de l'empresa i de la seva activitat, així com del model de negoci.

· El certificat d'estar d'alta en el RETA o en un règim alternatiu equivalent.

· El certificat d'alta de IAE.

-En cas de pimes (petites i mitjanes):

· Memòria tècnica de la seva activitat.

· Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d'ajut com a representant de l'empresa beneficiària.

· El certificat d'alta de IAE.

· El NIF.

La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui comprovar d'ofici que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, el beneficiari haurà d'aportar la documentació necessària.

Models:

Termini màxim

30 dies naturals comptadors a partir del dia 16 de març a les 00.00h fins el 19 d'abril a les 00.00h, o fins que s'esgotin els fons

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

X

Justificació de l'ajut

Requisits

Haver realitzat tota la consultoria especialitzada, i haver abonat la totalitat de la quantia al consultor.

Documentació a presentar

Justificació del programa I:

− El pla de transformació digital establert en l'annex 1.

− Les factures del facilitador digital. Cost total a justificar, 4.500 euros més IVA.

− Els justificants de pagaments al consultor en els terminis establerts en la convoca-tòria.

Justificació del programa II:

− El pla estratègic d'internacionalització: les empreses disposaran d'una plantilla per emplenar de forma personalitzada (a través d'un enllaç proporcionat per l'IDI) i que generarà un informe que es presentarà per a la justificació (annex 2).

− O bé el pla de màrqueting de mercat, juntament amb un informe de seguiment de les accions realitzades (annex 2).

− Les factures del consultor. Cost total a justificar, 2.700 euros més IVA.

− Els justificants dels pagaments al consultor en els terminis establerts en la convoca-tòria.

Justificació del programa III:

− Els informes de la petjada de carboni establerts en l'annex 3.

− Les factures del consultor. Cost total a justificar, 1.050 euros més IVA.

− Els justificants de pagaments al consultor en els terminis establerts en la convoca-tòria.

Aquesta justificació s'ha de fer per mitjà d'un tràmit telemàtic creat específicament per l'IDI. L'IDI enviarà l'enllaç al correu del beneficiari, per poder realitzar la justificació sobre la base del punt 12.1. de la convocatòria. Una vegada que s'hagi presentat tota la documentació justificativa, el sistema generarà un PDF que s'haurà de signar digitalment i s'haurà de presentar pel tràmit telemàtic d'aquest procediment.

Termini màxim

20 dies naturals des de l'endemà de la reunió de tancament

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar