Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

PRO. Reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure infantil i juvenil

Reconeixement d'escoles que tinguin per objecte la formació, el perfeccionament i l'especialització dels educadors en les activitats i tècniques orientades a la promoció i utilització adequada de l'oci i temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb els programes oficials de la CAIB

Persones destinatàries

Escoles promogudes per iniciativa pública o privada

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Prevista la modificació arran de la transposició de la Directiva Comunitària de Serveis i substituir el reconeixement per declaració responsable a l'inici de l'activitat

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-Els Estatuts de l'Escola de temps lliure han de contenir la denominació i domicili, àmbit territorial de les activitats, òrgan de representació, direcció i administració, recursos econòmics i regulació del funcionament de l'escola.

-El director de l'Escola ha d'estar en possessió d'un títol universitari i del diploma de director d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.

-L'Escola ha de disposar de l'estructura necessària per dur a terme l'activitat.

-L'Escola ha de dur a terme els ensenyaments i programes de formació de diferents nivells propis d'una escola de temps lliure infantil o juvenil, d'acord amb els programes oficials de la comunitat autònoma.

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957