Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera

Persones destinatàries

.Persones interessades en obtindre la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transport: agencia de transports de mercaderies, magatzemista- distribuïdor i transitari; i de transport interior i internacional de viatgers.

Termini per a resoldre i notificar

Els establerts a la convocatòria

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les proves es convocaran un cop a l'any i la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la CAIB al menys amb un mes d'antelació a la realització del primer exercici, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies.

Es convoquen proves per a l'obtenció del certificat de competència professional ( abans denominada capacitació professional), en las modalitats de :

-Transport interior i internacional de viatgers.

-Transport interior i internacional de mercaderies.

Els aspirants únicament podran concórrer a les proves que es convoquin on tinguin la seva residència habitual, a l'illa de Mallorca o Formentera, respectivament, mitjançant presentació del DNI en vigor o del certificat d'empadronament amb una antiguitat mínima de 185 dies

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044

(freus@dgmobil.caib.es)