Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera

Persones destinatàries

.Persones interessades en obtindre la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transport: agencia de transports de mercaderies, magatzemista- distribuïdor i transitari; i de transport interior i internacional de viatgers.

Termini per a resoldre i notificar

Els establerts a la convocatòria

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les proves es convocaran un cop a l'any i la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la CAIB al menys amb un mes d'antelació a la realització del primer exercici, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies.

Es convoquen proves per a l'obtenció del certificat de competència professional ( abans denominada capacitació professional), en las modalitats de :

-Transport interior i internacional de viatgers.

-Transport interior i internacional de mercaderies.

Els aspirants únicament podran concórrer a les proves que es convoquin on tinguin la seva residència habitual, a l'illa de Mallorca o Formentera, respectivament, mitjançant presentació del DNI en vigor o del certificat d'empadronament amb una antiguitat mínima de 185 dies

Normativa del procediment

  • Ordre de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol primer del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional.
  • Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres.
  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres
  • Reial Decret 1225/2006, de 27 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la LLei d'Ordenació dels Transports Terrestres aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044

(freus@dgmobil.caib.es)