Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

Tramitació de la convocatòria de les proves de constatació de la capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

Persones destinatàries

.

Termini per a resoldre i notificar

Els establerts a la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Ordre de 28 de maig de 1999 està modificada per OM 26/06/01.

Es pot trobar informació sobre els requisits, la celebració de les proves esmentades així com descarregar-se la sol·licitud d'inscripció a la pàgina web de la Direcció general de Transports: http://dgtransports.caib.es

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte
Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044