Seu Electrònica

Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

Tramitació de la convocatòria de les proves de constatació de la capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

Termini màxim per a resoldre

Els establerts a la convocatòria

Termini màxim per a notificar

Els establerts a la convocatòria

Silenci administratiu

Desestimació ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Ordre de 28 de maig de 1999 està modificada per OM 26/06/01.

Es pot trobar informació sobre els requisits, la celebració de les proves esmentades així com descarregar-se la sol·licitud d'inscripció a la pàgina web de la Direcció general de Transports: http://dgtransports.caib.es

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports