Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera

Persones destinatàries

.Persones interessades en obtindre la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transport: agencia de transports de mercaderies, magatzemista- distribuïdor i transitari; i de transport interior i internacional de viatgers.

Termini per a resoldre i notificar

Els establerts a la convocatòria

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les proves es convocaran un cop a l'any i la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la CAIB al menys amb un mes d'antelació a la realització del primer exercici, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies.

Es convoquen proves per a l'obtenció del certificat de competència professional ( abans denominada capacitació professional), en las modalitats de :
-Transport interior i internacional de viatgers.
-Transport interior i internacional de mercaderies.

Els aspirants únicament podran concórrer a les proves que es convoquin on tinguin la seva residència habitual, a l'illa de Mallorca o Formentera, respectivament, mitjançant presentació del DNI en vigor o del certificat d'empadronament amb una antiguitat mínima de 185 dies

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte
Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044

(freus@dgmobil.caib.es)