Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS)

Nova autorització, visat, substitució de vehicle

Termini màxim per a resoldre

És de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Termini màxim per a notificar

El termini per a la resolució i notificació és de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Desestimació ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

RULES OF REGULATION:
The Law 16/1987, of 30 July, of Ordering of the Terrestrial Transports (BOE no. 182, of 31 July 1987).
The Royal Decree 1211/1990, of 28 September, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is approved (BOE no. 241, of 8 October 1990).

The Royal decree 1225/2006, of 27 October, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports approved by Royal Decree 1211/1990, of 28 September, is modified. (BOE no. 273, of 15 November 2006).
Order of 3 September 1998, fear that the Reglamento of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports, pass mark by Royal Decree 1211/1990, of 28 September, is developed on the subject of sanitary transport for road (BOE no. 215 of 8 September 1998).
Royal Decree 619/1998, of 17 April, for which the technical characteristics are established, the sanitary equipment y the endowment of staff of the goods vehicles sanitary for road (BOE no. 101 of 28 April 1998).

Information can be found for the procedure of the authorizations to it paginates it web of the general direction of mobility: http://dgmobil.caib.es

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Transports