Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Mesures de camp electromagnètic

La conselleria posa a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic (telefonia mòbil, televisió, ràdio...).

Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes).

La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per realitzar les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant.

Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat.

Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament".

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Telecomunicacions

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815