Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud del certificat de convalidació d'inversions destinades a la protecció del medi ambient

Sol·licitar la convalidació de les inversions ambientals, necessària per poder aplicar la deducció de la quota de l'Impost de Societats pels casos que s'indiquen a l'article33, a) del Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol

Codi SIA

207920

Persones destinatàries

Societats subjectes a l'impost de societats que han fet inversions en elements patrimonials de l'immobilitzat material destinades a la protecció del medi ambient, consistents en INSTAL·LACIONS amb alguna de les següents finalitats:

- Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica procedent de les instal·lacions industrials.

- Evitar o reduir la càrrega contaminant que s'aboca a les aigües superficials, subterrànies i marines

- Afavorir la reducció, la recuperació o el tractament correctes des del punt de vista mediambiental de residus industrials.

I que compleixin la resta de requisits establerts pel Reial Decret 1777/2004.

Si la finalitat de la inversió no és exclusivament una d'aquestes, s'ha de poder identificar la part de la inversió que té la funció protectora del medi ambient.

Termini per a resoldre i notificar

Segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Presentació: Registre de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, o bé en els llocs indicats segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Normativa: Accés als texts normatius consolidats (després de modificacions)

-Real Decret Legislatiu 4/2004

-Real Decret 1777/2004

Amb la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de noviembre, de l'Impost sobre Societats, que va entrar en vigor en data 1 de gener de 2015, les inversions amb objectius de millora ambiental deixen de ser objecte de deducció fiscal. Per tant, les inversions posades en funcionament a partir de l'1 de gener de 2015 no podrán ser objecte de certificació de convalidació d'inversions.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Documentació a presentar

Amb la sol·licitud és té que aportar:

- Acreditació de la capacitat de representació de la persona que signa la sol·licitud (DNI i representació legal de l'empresa sol·licitant)

- Còpia de la identificació fiscal de la societat

- Documentació tècnica de les inversions (descripció de les inversions i millores ambientals obtingudes, data de posada en funcionament, marc d'actuació (pla, programa, acord o conveni signat amb l'administració ambiental), identificació dels imports sobre els que es pot aplicar la deducció, factures, subvencions rebudes, etc.)

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Observacions

Sol·licitud del certificat de convalidació d'inversions destinades a la protecció del medi ambient

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional