Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions en les Illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l'any 2021

Ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar, garantir la continuïtat de les explotacions en les Illes de Mallorca i Menorca i compensar determinats efectes provocats per la sequera de l'any 2021

Codi SIA

2448712

Persones destinatàries

Titulars d'explotacions ramaderes de Mallorca i Menorca

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) En el cas de persones jurídiques: fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.

b) Document que acrediti la representació en virtut de la qual se signa la sol·licitud, si escau.

c) En cas d'agrupacions sense personalitat jurídica s'ha d'aportar:

-Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del NIF de l'agrupació, si se'n disposa. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d'aportar a més, fotocòpia del NIF i del document acreditatiu de la seva representació.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d'execució que assumeix cada un, així com el número de DNI i del compte bancari (24 dígits IBAN) de cada un d'ells.

- Nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què s'hi faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l'article 24 de la Llei 14/2014, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d) Relació dels justificants imputats.

e) Documentació justificativa de les despeses realitzades.

Models:

Termini màxim

29/10/2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176871

(jcoll@fogaiba.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Finalitat

Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar