Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19 corresponents a l'any 2021

Ajudes per al sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19

Codi SIA

2443619

Persones destinatàries

a) Indústries i/o operadors del sector lacti de les Illes Balears que processin llet de vaca. b) Titulars d'explotacions de boví de llet de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) En cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant. b) Acreditació de la representació amb la qual actua qui signa la sol·licitud, si escau. c) En cas d'agrupacions sense personalitat jurídica s'ha d'aportar: -Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres. - Fotocòpia del NIF de l'agrupació, si se'n disposa. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d'aportar, a més, fotocòpia del NIF i del document acreditatiu de la seva representació. - Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d'execució que assumeix cada un, així com el número de DNI i del compte bancari (24 dígits IBAN) de cada un d'ells. - Nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària. - Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què es faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. d) Relació de justificants imputats, d'acord amb el model de l'annex 2 que figura a la pàgina web del FOGAIBA. e) En el cas d'indústries i/o operadors del sector lacti, memòria explicativa sobre l'increment de les despeses derivades de l'exercici de l'activitat de les indústries i els operadors del sector lacti provocat per l'impacte de la crisi de la COVID-19, durant l'any 2020 i/o 2021: - ocasionades per un augment en la quantitat de llet processada; - ocasionades per la incorporació de nous processos industrials adoptats per tal de fer front a l'estoc emmagatzemat; - ocasionades per un cost superior del procés industrial. f) Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació de la despesa s'entendrà efectuada mitjançant la presentació de: f.1. Factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que reuneixin les formalitats i els requisits que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i justificants de pagament. f.2. Nòmines pagades del personal laboral contractat. f.3. Justificants del pagament de la Seguretat Social del personal laboral contractat. f.4. Justificació del pagament de la retenció a compte de l'IRPF corresponent al personal laboral o als tècnics contractats. f.5. Altres justificants de pagament. Es poden considerar justificants de pagament els documents següents: 1r. Extracte bancari en què quedi identificat el pagament fet mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari. 2n. Factura que incorpori l'acreditació del cobrament per part del seu emissor o de la persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte, a la factura han de quedar consignades les dades següents: la data de cobrament, la identificació amb indicació del nom, el NIF i la signatura del declarant del cobrament de la factura i el segell de l'empresa (aquest darrer en serà facultatiu en cas que l'emissor sigui una persona física). 3r. Comprovant de transferència bancària en què quedi identificat el pagament fet mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari. 4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti la realització efectiva del pagament. No s'admetran pagaments en efectiu iguals o superiors a 2.500,00 euros en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i la lluita contra el frau. Aquesta documentació romandrà a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per a la realització de qualsevol control que es consideri oportú efectuar. g) Si escau, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes incorporats a la relació de justificants de despeses. h) Contractes de llet o acords cooperatius i factures d'entrega de la llet, en el cas dels titulars d'explotacions que vegin reduït el preu de la llet per haver experimentat una reducció del que havien pactat en el seu contracte de venda de llet vigent. i) En el cas de les actuacions senyalades al punt 1.1 de l'apartat quart d'aquesta Resolució: Factures dels productes obtinguts. j) En el cas de Titulars d'explotacions que han reduït voluntàriament la producció o processament de llet amb la intenció d'ajustar la producció a la demanda de mercat: Llibres de control intern del període subvencionable i del mateix període corresponent al 2019.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 29 d'octubre de 2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar