Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre

Codi SIA

2415045

Persones destinatàries

a) Les empreses que contractin per temps indefinit persones amb discapacitat o que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

b) Les cooperatives de treball associat que incorporin persones amb discapacitat com a socis.

Termini per a resoldre i notificar

Un mes

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. La persona amb discapacitat ha d'estar desocupada i ha de figurar inscrita en l'oficina d'ocupació corresponent en el moment de la contractació.

2. El lloc de treball que ocupi la persona amb discapacitat ha de ser adequat a la seva minusvalidesa. A aquest efecte, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe dels equips multiprofessionals sobre l'adequació del lloc de treball a la minusvalidesa de les treballadores o dels treballadors contractats o de les sòcies o dels socis incorporats.

3. Quant als ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal, la necessitat de l'adaptació o de la dotació ha de tenir l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Igualment, s'ha d'aportar el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar o la factura que acrediti l'adaptació o la dotació corresponent.

4. Les empreses beneficiàries han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

5. Les empreses beneficiàries també han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

6. No s'ha d'estar sotmès a cap de les prohibicions per beneficiar-se de la subvenció que estableix l'apartat 1 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

7. S'ha d'acreditar que s'ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener); que s'ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposa el capítol V del mateix Reial decret.

8. A més, per beneficiar-se dels ajuts que estableix aquesta convocatòria, les empreses i les cooperatives de treball associat han d'estar d'alta en la declaració censal i tenir assignat un codi de compte de cotització.

Documentació a presentar

a) Acreditació de la representació que té la persona que signa la sol·licitud per actuar davant l'Administració pública. La Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà consultar les bases de dades corresponents al DNI, excepte que la persona representant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar fotocòpia del seu DNI .

b) Fotocòpia del contracte de treball indefinit signat amb el treballador o la treballadora en model oficial.

c) Fotocòpia del contracte de treball temporal transformat en indefinit, quan pertoqui.

d) Fotocòpia del certificat que acrediti el grau de minusvalidesa, expedit per l'organisme competent.

e) Quant a les dades personals, de demanda d'ocupació i de la Seguretat Social de la persona contractada o incorporada com a sòcia, la Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà efectuar les gestions següents, excepte que la persona interessada s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar la documentació corresponent:

— Consultar les bases de dades corresponents al DNI de la persona contractada o incorporada com a sòcia.

— Obtenir un certificat del servei públic d'ocupació que acrediti la inscripció com a persona desocupada de la persona contractada o incorporada com a sòcia.

— Obtenir un informe de vida laboral de la persona contractada o incorporada com a sòcia, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

f) En el cas d'incorporació com a sòcia o soci en cooperatives de treball associat, certificat expedit per la persona titular de l'òrgan estatutari a qui correspongui aquesta funció, en el qual es faci constar la data d'alta i la permanència com a sòcia de la persona amb discapacitat incorporada.

g) Memòria descriptiva del lloc de treball.

h) Fotocòpia de l'alta en la declaració censal i de l'assignació del codi de compte de cotització de l'empresa o cooperativa de treball associat que sol·licita els ajuts.

i) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

j) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, si bé l'entitat també el pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

k) Declaració responsable en què es facin constar les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 13 de juliol de 2021 al 8 d'octubre de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177736

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Treball i Salut Laboral
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar