Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Dipòsit comunicació de societats professionals

Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional

Persones destinatàries

Col·legis

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha termini.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000 per la qual es regulen l'organització i el funcionament del registre de col.legis professionals de les Illes Balears

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Entitats Jurídiques

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Entitats Jurídiques

Sant Pere, núm 3. . Tel.: 971177145 - Fax: 971176011

(entitatsjuridiques@caib.es)