Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

PRO. Procediment d'autorització d'activitats de formació que duen a terme les federacions esportives de les Illes Balears

Realització d'activitats de formació de tècnics esportius que duguin a terme les federacions esportives en relació a aquells esports que es troben en període transitori.

Persones destinatàries

Federacions esportives que vulguin realitzar activitats de formació a l'àmbit territorial de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si aquestes activitats són autoritzades per l'Escola Balear de l'Esport (EBE) podran ser homologades com a ensenyaments reglats de règim especial.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització

Documentació a presentar

Sol·licitud segons model normalitzat

Termini màxim

Període comprès entre el 2 de gener i el 31 de juliol de l'any anterior a l'inici de l'activitat de formació

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Observacions

Abans d'impartir cada curs, les federacions han de sol·licitar l'autorització prèvia a l'Escola Balear de l'Esport