Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

PRO. Procediment d'autorització d'activitats de formació que duen a terme les federacions esportives de les Illes Balears

Realització d'activitats de formació de tècnics esportius que duguin a terme les federacions esportives en relació a aquells esports que es troben en període transitori.

Persones destinatàries

Federacions esportives que vulguin realitzar activitats de formació a l'àmbit territorial de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si aquestes activitats són autoritzades per l'Escola Balear de l'Esport (EBE) podran ser homologades com a ensenyaments reglats de règim especial.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització

Documentació a presentar

Sol·licitud segons model normalitzat

Termini màxim

Període comprès entre el 2 de gener i el 31 de juliol de l'any anterior a l'inici de l'activitat de formació

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Observacions

Abans d'impartir cada curs, les federacions han de sol·licitar l'autorització prèvia a l'Escola Balear de l'Esport