Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

PRO. Sol·licitud d'utilització dels espais esportius del Poliesportiu Príncipes de España

Sol·licitud d'utilització dels espais esportius del Poliesportiu per entitats i colectius socials

Persones destinatàries

Entitats i colectius socials interessats en l'utilització dels espais

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Concessió/denegació de la sol·licitud per escrit i, en supòsit de denegació, raonada.

Utilització de les instal·lacions previ abonament del preu públic corresponent.

Tota concessió està subordinada als calendaris d'activitats del centre

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

A la sol·licitud: fer constar la duració dels actes, núm. previssible de participants o assistents i activitat a desenvolupar.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Observacions

Sol·licitud prèvia pels directius o responsables de l'entitat o col·lectiu, dirigida al director del poliesportiu, el qual pot concedir o denegar l'ús. Les denegacions sempre per escrit i raonades.

Les concessions estan subordinades al calendari d'activitats i actes programats.