Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys convocatòria 2021.

Realització d'una prova lliure, per a persones majors de 20 anys, per poder obtenir el títol de batxillerat l'any 2021.

Codi SIA

2405196

Persones destinatàries

Persones majors de 20 anys i residents a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Una vegada realitzades les proves individuals de les matèries. La Resolució anual determinarà els terminis.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Educativa

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a. Tenir vint anys el dia que es faci el primer exercici de la prova.

b. Ser resident a les Illes Balears.

c. Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

d. No estar en possessió del títol de batxiller regulat a l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent o homologat a tots els efectes.

e. No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les modalitats o règims.

Documentació a presentar

1. La sol·licitud d'inscripció ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a. Una declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat i de no tenir el títol de batxiller (annex 4 d'aquesta Resolució).

2. Així mateix, en el cas d'equivalències, exempcions i adaptacions d'accés, s'hi ha d'adjuntar, segons correspongui, la documentació següent:

a. Un certificat oficial acreditatiu de l'avaluació positiva de les matèries superades anteriorment, sempre que aquestes no figurin en el GestIB. En el cas que no s'hagi sol·licitat el reconeixement de matèries superades amb anterioritat, s'ha d'entendre que la persona inscrita renuncia a la qualificació anterior per a aquesta convocatòria.

b. Un certificat de discapacitat, expedit per l'organisme oficial competent.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del dia 2 de març a 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(bcolom@dgplacen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional