Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per cobrir els interessos i el cost d'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat (convocatòria extraordinària COVID 2021)

Atorgament d'ajuts als emprenedors i a les emprenedores, a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a la liquiditat, formalitzades entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021. Els ajuts es destinen a cobrir part dels costs financers dels cinc primers anys de les operacions que es formalitzin amb ISBA, SGR.

Aquests ajuts podran ser objecte de cofinançament amb càrrec de la incorporació dels fons addicionals de REACT-UE al POIB FEDER 2014-2020

Codi SIA

2405288

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petita i mitjana empresa, que formalitzin entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021 operacions financeres :

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin a centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci a centres productius ubicats a les Illes Balears

Els beneficiaris d'ajuts derivats de convocatòries d'anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Documents relacionats amb el procediment

  • Resolució aprovació convocatòria
    Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 d'ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 ( BOIB núm 18 d' 11 de febrer de 2021)
  • Modificació convocatòria BOIB núm.32, de 6 de març de 2021
    Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 5 de març de 2021 de modificació, per a la seva adaptació al cofinançament amb fons europeus, de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 d'ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
  • Modificació convocatòria BOIB núm 71, d'1 de juny de 2021
    Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 28 de maig de 2021 de modificació, per a la pròrroga del termini dels ajuts, de la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 d'ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa, aprovada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de febrer de 2021 (i modificada per Resolució de 5 de març de 2021)

Tràmits

X

Presentació de la sol·licitud d'ajuts

Requisits

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petita i mitjana empresa, que formalitzin entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021 operacions financeres :

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin a centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci a centres productius ubicats a les Illes Balears

Els beneficiaris d'ajuts derivats de convocatòries d'anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

Documentació a presentar

Les sol·licituds, amb la seva documentació complementària, s'han de presentar utilitzant els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació que s'indica al apartat 7.2. de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 d'ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins el 10 de desembre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar