Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria del programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria el curs escolar 2020-2021

La convocatòria té per objecte establir les bases per sol·licitar la participació en el programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" en centres docents sostinguts amb fons públics depenents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació secundària obligatòria el curs 2020-2021

Codi SIA

2352644

Persones destinatàries

Són destinataris del programa els alumnes de centres d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics nouvinguts o que fa un màxim de dos anys que han arribat a les illes, que cursen estudis d'ESO i que tenen coneixements nuls o escasos de català

Termini per a resoldre i notificar

15 de gener de 2021

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució BOIB
  Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 23 de

  novembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria del programa «Tallers de llengua catalana

  per a joves nouvinguts» en centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria

  d'Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació secundària obligatòria el curs escolar

  2020-2021
 • Resolución BOIB

Tràmits

X

Sol·licitud de participació en el Programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" per al curs 2020-21

Requisits

Centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació secundària obligatòria en el curs escolar 2020-2021

Documentació a presentar

Annex 2: Sol·licitud de participació en el Programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" per al curs 2020-2021

Models:

Termini màxim

Dia 11 de desembre de 2020

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Normalització Lingüística i Formació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776 - Fax: 971176948

(tmolivercolom@dgpice.caib.es)

Observacions

El director/a del centre ha d'emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció d'aquesta convocatòria mitjançant el GESTIB.