Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2021

El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior.

Codi SIA

2354092

Persones destinatàries

Els directors i directores de centres docent públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2.

Termini per a resoldre i notificar

30 de juny de 2020

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu

Requisits

1) Figurar a la relació de centres de l'annex 2 i estar interessat en continuar exercint el càrrec durant 4 anys més.

2) Reunir les condicions assenyalades en l'article 136.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (en la redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa)

Documentació a presentar

1) Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu (al correu autoritzacions@dgplacen.caib.es) - Annex 4 de la resolucio-

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins 16 de desembre de 2020

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905