Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

Persones destinatàries

Persones interessades en obtenir una titulació nàutica d'esbarjo

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Contactar amb el servei prèviament a la sol·licitud

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo

Requisits

Disposar d'embarcació amb l'equipament necessari per fer l'examen d'acord amb la titulació que es pretén obtenir
Disposar d'assegurança obligatòria
de responsabilitat civil i d'una assegurança
d'accidents que cobreixi tots els ocupants.
Pagament de taxa.
Edat segons titulació.

Documentació a presentar

Sol·licitud i resguard de taxa.
 Característiques de l'embarcació, Certificat de Registre/Permís de Navegació (o despatx que figura en el rol/llicència de navegació), Certificat de Navegabilitat en vigor.
 Assegurança obligatòria i d'ocupants en vigor
 Autorització del propietari de l'embarcació o contracte d'arrendament, si escau
 Full d'assentament

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte
Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300