Seu Electrònica

Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

La garantia d'uns coneixements pràctics mínims relatius a la navegació d'esbarjo per raons de seguretat marítima.

Termini màxim per a resoldre

Sis mesos.

Termini màxim per a notificar

Els terminis màxims per a la resolució i notificació són sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El procediment inclou l'abonament de taxa

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Ports i Aeroports