Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

Persones destinatàries

Persones interessades en obtenir una titulació nàutica d'esbarjo

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Contactar amb el servei prèviament a la sol·licitud

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Tràmits

X

Sol·licitud d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo

Requisits

Disposar d'embarcació amb l'equipament necessari per fer l'examen d'acord amb la titulació que es pretén obtenir

Disposar d'assegurança obligatòria

de responsabilitat civil i d'una assegurança

d'accidents que cobreixi tots els ocupants.

Pagament de taxa.

Edat segons titulació.

Documentació a presentar

Sol·licitud i resguard de taxa.

 Característiques de l'embarcació, Certificat de Registre/Permís de Navegació (o despatx que figura en el rol/llicència de navegació), Certificat de Navegabilitat en vigor.

 Assegurança obligatòria i d'ocupants en vigor

 Autorització del propietari de l'embarcació o contracte d'arrendament, si escau

 Full d'assentament

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300