Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

La garantia d'uns coneixements pràctics mínims relatius a la navegació d'esbarjo per raons de seguretat marítima.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu.

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El procediment inclou l'abonament de taxa

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les oficines de registre.També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de lliurar el sobre obert perquè es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports