Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

Persones destinatàries

Persones interessades en obtenir una titulació nàutica d'esbarjo

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Contactar amb el servei prèviament a la sol·licitud

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo

Requisits

Disposar d'embarcació amb l'equipament necessari per fer l'examen d'acord amb la titulació que es pretén obtenir

Disposar d'assegurança obligatòria

de responsabilitat civil i d'una assegurança

d'accidents que cobreixi tots els ocupants.

Pagament de taxa.

Edat segons titulació.

Documentació a presentar

Sol·licitud i resguard de taxa.

 Característiques de l'embarcació, Certificat de Registre/Permís de Navegació (o despatx que figura en el rol/llicència de navegació), Certificat de Navegabilitat en vigor.

 Assegurança obligatòria i d'ocupants en vigor

 Autorització del propietari de l'embarcació o contracte d'arrendament, si escau

 Full d'assentament

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300