Seu Electrònica

Procediment sancionador

Sancionar de forma reglada les infraccions en matèria de transport marítim amb les garanties legals establertes

Termini màxim per a resoldre

Un any pels procediments ordinaris i sis mesos pels procediments simplificats

Termini màxim per a notificar

Els terminis màxims per a la resolució i notificació són d'un any pels procediments ordinaris i sis mesos pels procediments simplificats.

Silenci administratiu

Caducitat del procediment

Forma d'iniciació

d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ: Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora i Real Decret 1772/1994, de 5 d'agost pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Ports i Aeroports