Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Informe previ Article 7 Llei 2/2020: Incentius per a la millora dels establiments turístics

Informe previ preceptiu per poder obtenir la llicència municipal d'obres o presentar la declaració responsable

Codi SIA

2328231

Persones destinatàries

Els propietaris i/o explotadors dels establiments turístics que compleixin amb els requisits del l'article 7 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La vigència de l'informe és de sis mesos des de la seva notificació a la persona interessada.

Es pot interposar recurs d'alçada davant el secretari general.

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria General

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'Informe

Requisits

Estar legalment inscrit als registres turístics abans de l'1 d'agost de 2017

Taxes

Codi taxa: 32.1.1.5 .

Enllaç a la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

- El pagament s'efectuará mitjançant el portal de l'ATIB

Documentació a presentar

1. Sol·licitud.

2. Acreditació de la personalitat i la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

3. Projecte visat per triplicat.

4. Informe del Servei de Prevenció, o de la modalitat preventiva elegida per l'empresa, que valori l'impacte que el projecte té sobre la seguretat i la salut dels treballadors.

5. Justificant del pagament de la Taxa.

Models:

Termini màxim

31/12/2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Tècnic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Tècnic

C/ Rita Levi s/n (Parc Bit, edificio ATB). Tel.: 971162831

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Turisme
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Les dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar