Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pràcticum curs acadèmic 2020-2021: Alumnes universitaris d'universitats de l'Estat sense conveni específic de col·laboració.

NOVETAT !:

CONVOCATÒRIA CURS ACADÈMIC 2020 - 2021: OBERTURA DEL SEGON TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DES DEL 25 DE GENER AL 28 DE FEBRER DE 2021.

--------------------

L'objectiu d'aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

La universitat ha de presentar una sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca

La Direcció General de Política Universitària i Recerca, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre docent perquè admeti l'estudiant en període de pràctiques.

EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització.

EN CAP CAS es podrà proposar com a centre per fer les pràctiques el mateix en el qual l'alumne/a hi faci feina sota qualsevol figura de contratació, ja sigui laboral o administrativa (per als casos en què hi hagi alumnat que compatibilitzi estudis oficials amb treball remunerat).

Centres docents: Sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques a través del GestIB: Una vegada informat el claustre de l'admissió d'alumnes en pràctiques, la direcció del centre docent ha de gestionar la sol·licitud a través del GestIB. Per això, s'ha de fer clic a l'enllaç de la universitat que correspongui i s'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica "Sol·licitud de centre formador d'estudiants universitaris en pràctiques".

--------------------

Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears:

Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques.

Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant.

Codi SIA

2327995

Persones destinatàries

- Universitats de l'Estat.

- Centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: D'educació infantil (de 3 a 6 anys), d'educació primària, d'educació secundària, de batxillerat, de formació professional, d'ensenyaments artístics, d'ensenyaments d'idiomes, d'ensenyaments esportius, els centres d'educació de persones adultes, d'educació especial, els EOEP, els EAP i els CEP de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments oficials.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Primer termini: Sol·licitud d'admissió alumnes en pràctiques per al curs acadèmic 2020 - 2021

Requisits

- Estudiants de Grau d'Educació Infantil i/o Educació Primària.

- Estudiants de Màster en Formació del Professorat i postgraus.

Documentació a presentar

- Certificat negatiu de delictes sexuals (segons l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la infància i l'adolescència).

Data d'expedició del certificat: Igual o posterior al 17 d'agost de 2020.

- Certificat acreditatiu, en vigor, de l'assegurança contractada per cobri la responsabilitat civil de l'alumne en pràctiques per les incidències que puguin ocórrer als centres docents com a conseqüència de la realització de les pràctiques.

- En el cas d'alumnes que no estiguin coberts per l'assegurança escolar universitària, perquè excedeixen l'edat de 28 anys: Certificat acreditatiu, en vigor, de l'assegurança contractada per cobrir l'alumne en cas d'accidents o danys durant el període de pràctiques.

Models:

Termini màxim

- Primer termini: Des del 27 d'agost fins al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

- Primer termini Centres docents - GestIB: Des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Segon termini: Sol·licitud d'admissió alumnes en pràctiques per al curs acadèmic 2020 - 2021

Requisits

- Estudiants de Grau d'Educació Infantil i/o Educació Primària.

- Estudiants de Màster en Formació del Professorat i postgraus.

Documentació a presentar

- Certificat negatiu de delictes sexuals (segons l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la infància i l'adolescència).

Data d'expedició del certificat: Igual o posterior al 15 de gener de 2021.

- Certificat acreditatiu, en vigor, de l'assegurança contractada per cobri la responsabilitat civil de l'alumne en pràctiques per les incidències que puguin ocórrer als centres docents com a conseqüència de la realització de les pràctiques.

- En el cas d'alumnes que no estiguin coberts per l'assegurança escolar universitària, perquè excedeixen l'edat de 28 anys: Certificat acreditatiu, en vigor, de l'assegurança contractada per cobrir l'alumne en cas d'accidents o danys durant el període de pràctiques.

Models:

Termini màxim

- Segon termini: Des del 25 de gener fins al 28 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

Dins d'aquest termini únicament es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el segon semestre del curs 2020-2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional