Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Revisió de les ajudes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de les convocatòries, per als anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, de determinades ajudes comunitàries directes

Els anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, i 2019, es varen convocar, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, de les següents línies d'ajuda:

a) En matèria d'agricultura:

L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre

Ajuda associada als següents cultius:

a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del

Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del

Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38,

39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del

Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

b) En matèria de ramaderia:

Ajudes associades a les següents explotacions:

a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol IIdel Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial

decret 1075/2014, de 19 de desembre.

c) En matèria d'agricultura i ramaderia:

El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

Arrel de controls de tot tipus (control de camp, condicionalitat, retros, etc) que estableix la normativa comunitària i que s'adjunten al present procediment, es poden produir processos de revisió de les ajudes concedides i pagades de les ajudes esmentades anteriorment.

És per això que es necessari obrir un procediment de revisió d'ofici per part del FOGAIBA.

Codi SIA

2326398

Persones destinatàries

Titulars d'explotacions on la major part de la superfície agrària de la mateixa es trobi ubicat en l'àmbit territorial de les Illes Balears o, en cas de no disposar de superfície agrària, on es trobin el major nombre d'animals.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Al·legacions

Requisits

Complir amb la definició de titular d'explotació i amb la figura d'agricultor actiu i activitat agrària.

Complir els requisits de beneficiari i admissibilitat, a més dels compromisos generals i específics corresponents a les mesures que se sol·licitin.

Documentació a presentar

La que el beneficiari consideri necessària per justificar les seves al·legacions

Models:

Termini màxim

L'establert a l'acord d'inici de l'expedient

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Directes Pac

C/ de la Reina Constança, 4. - Fax: 971176871

Observacions

Les corresponents al·legacions s’ha de presentar a les oficines que depenen del FOGAIBA, als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i a les entitats col·laboradores designades, amb el subministrament de totes i cada una de les dades i justificacions necessàries

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional