Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19

Atorgar ajuts per pal·liar els efectes socials i econòmics que ha tengut la COVID-19 en matèria de conciliació familiar i laboral. S'hi inclouen les línies de subvenció següents:

LÍNIA A: ajuts a entitats integrants de l'Administració local i a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles d'estiu i campus esportius.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020

LÍNIA B: ajuts a les famílies per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills o de filles menors de 14 anys en el domicili.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020

LÍNIA C: ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d'estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%.

LÍNIA D: ajuts a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca promoguts per la iniciativa privada SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020

Codi SIA

2326375

Persones destinatàries

LÍNIA A: SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020

Entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents i entitats sense ànim de lucre que organitzin escoles d'estiu o campus esportius, d'acord amb les definicions establertes en els apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018 , de 6 de juliol, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Les activitats esmentades han de complir els requisits previstos en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular mitjançant declaració responsable.

LÍNIA B: SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020

Persones físiques que contractin persones donades d'alta al sistema especial per a treballadors i treballadores de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre) per a la cura a domicili de fills o filles menors de fins a 14 anys.

LÍNIA C:

Autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que organitzin escoles d'estiu i campus esportius, d'acord amb les definicions establertes en els apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 de Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, que contractin personal monitor per atendre participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. Les activitats esmentades han de complir els requisits del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i altra normativa aplicable i estar comunicades al consell insular mitjançant declaració responsable.

LÍNIA D: SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020

Persones físiques que s'inscriguin en les seves filles i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d'acord amb les definicions establertes a l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes en la Línia A. les activitats esmentades han de complir els requisits previstos en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular mitjançant declaració responsable.

LÍNIA A: (A PARTIR DE L1 DE SETEMBRE)

Entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents i entitats sense ànim de lucre que organitzin escoles d'estiu o campus esportius, d'acord amb les definicions establertes als apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

LÍNIA B: (A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE)

Persones físiques que contractin persones donades d'alta en el sistema especial per a treballadors i treballadores de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre) per a la cura a domicili de fills o filles menors de fins a 14 anys.

LÍNIA C:

Autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que organitzin escoles d'estiu i campus esportius, d'acord amb les definicions establertes als apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, que contractin personal monitor per atendre participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. Les activitats esmentades han de complir els requisits del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

LÍNIA D: A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE

Persones físiques que inscriguin en els seus filles i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d'acord amb les definicions establertes a l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Joventut

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) LÍNIA A:

Entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents i entitats sense ànim de lucre que organitzin escoles d'estiu o campus esportius, d'acord amb les definicions establertes als apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

b) LÍNIA B:

Persones físiques que contractin persones donades d'alta en el sistema especial per a treballadors i treballadores de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre) per a la cura a domicili de fills o filles menors de fins a 14 anys.

c) LÍNIA C:

Autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que organitzin escoles d'estiu i campus esportius, d'acord amb les definicions establertes als apartats c) i e), respectivament, de l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, que contractin personal monitor per atendre participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. Les activitats esmentades han de complir els requisits del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

d) LÍNIA D:

Persones físiques que inscriguin en els seus filles i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d'acord amb les definicions establertes a l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

2. Amb caràcter general, i per a totes les línies, les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) En el cas de persones físiques, ser residents a les Illes Balears.

b) En el cas de les persones jurídiques, estar radicades a les Illes Balears.

c) No estar sotmesa a cap de les prohibicions per ser persona beneficiària dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. Amb caràcter específic, i per a cada línia, les persones beneficiàries hauran de complir els requisits i les condicions següents:

a) LÍNIA A

Les entitats han d'utilitzar l'ajut establert en aquesta Ordre i convocatòria per pal·liar l'impacte econòmic de les mesures derivades de la COVID-19. En cap cas es poden pujar els preus de les activitats ni obtenir cap guany, de manera que la subvenció ha de revertir en un manteniment o millora dels preus per a les famílies.

En la inscripció s'ha de donar prioritat als fills i filles de famílies amb majors dificultats per a la conciliació, en situació de vulnerabilitat econòmica o social, nombroses i monoparentals.

b) LÍNIA B

a) Només por demanar l'ajut un dels dos progenitors del fill o fills causants.

b) La persona beneficiària ha de figurar com a titular de la llar familiar en el document de cotització a la Seguretat Social de la persona treballadora de la llar.

c) La persona beneficiària ha de residir de manera efectiva i figurar empadronada en el mateix domicili que el fill o la filla per la cura es contracta al cuidador o la cuidadora durant la durada de l'actuació subvencionable.

d) Els dos progenitors integrants de la unitat familiar, o l'únic, en el cas de famílies monoparentals, han d'exercir una activitat retribuïda per compte d'altri o propi, o tenir una incapacitat permanent absoluta per treballar, durant el temps que es rebi l'ajuda.

e) La contractació d'una persona com a empleada de llar haurà d'haver tingut una durada mínima de 15 dies naturals.

f) La retribució del personal contractat no pot ser inferior a l'establerta en el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial el servei de la llar familiar.

g) Aquest ajut és incompatible amb l'assistència dels fills o filles causants en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil en durant el període per al qual es se sol·licita la subvenció.

c) LÍNIA C

a) Es poden sol·licitar tants ajuts com personal monitor addicional hagi contractat l'entitat.

b) La persona beneficiària, o aquella en qui aquesta subcontracti l'activitat, ha de figurar com a empresària en el contracte laboral i en el document de cotització i com a organitzadora de l'activitat.

c) Els ajuts d'aquesta línia són compatibles i independents amb els establerts a la Línia A.

d) LÍNIA D

a) Només es pot demanar l'ajut una vegada per cada fill causant.

b) Els dos progenitors integrants de la unitat familiar, o l'únic, en el cas de famílies monoparentals, han d'exercir una activitat retribuïda per compte d'altri o propi, o tenir una incapacitat permanent absoluta per treballar, durant el temps que es rebi l'ajuda.

Documentació a presentar

— Formulari de la sol·licitud corresponent a cada una de les línies, degudament emplenat. Els formularis i la resta de models de la convocatòria estaran disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

La presentació de la sol·licitud implica que s'autoritza a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant, de residència i de la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas la persona interessada s'oposi a aquesta autorització, amb la sol·licitud haurà d'aportar la documentació corresponent.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies en el termini de quinze dies comptadors des de què es produeixi la nova situació.

2. Amb caràcter específic, per a cada línia en concret, les persones interessades hauran de presentar la documentació següent:

a) LÍNIA A

— NIF de la persona sol·licitant, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica del document que acrediti que la persona física en nom de la qual es presenta la sol·licitud és la representant legal de l'entitat, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació. En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents, s'ha d'aportar un certificat del secretari que acrediti la representació de la persona sol·licitant.

— Còpia autèntica dels documents que acreditin que l'entitat està vàlidament constituïda, d'acord amb la normativa vigent, i que està inscrita en el registre corresponent, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents,

a) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades, nombre de participants de cadascuna i preus d'inscripció.

b) certificat emès pel titular de l'òrgan gestor de la subvenció que acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

c) Informe emès per la intervenció o òrgan de control equivalent de l'entitat subvencionada que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció, d'acord amb allò previst a la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de Subvencions.

— En el cas d'entitats sense ànim de lucre,

a) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades, nombre de participants de cadascuna i preus d'inscripció.

b) En relació amb totes les persones integrants de l'equip dirigent de cada activitat:

- Contracte laboral, registrat en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, amb indicació de la jornada laboral.

- Nòmines corresponents al període subvencionat.

- Justificants bancaris, referents a el període subvencionat, dels salaris abonats per l'entitat a la persona treballadora.

- Documents de cotització a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 del període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament.

— En el cas de subcontractació d'activitats, memòria explicativa dels motius pel qual s'ha de recórrer a la subcontractació i còpia del contracte mitjançant es formalitza per escrit aquesta subcontractació.

b) LÍNIA B

— Còpia autèntica del llibre de família, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica que acrediti la situació de família nombrosa o de família monoparental, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica del document que acrediti que la persona beneficiària resideix de manera efectiva i figura empadronada en el mateix domicili que el fill o la filla per la cura es contracta al cuidador o la cuidadora durant la durada de l'actuació subvencionable, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de treball prevists a l'article 3.3 b), apartat d).

— En relació amb la persona cuidadora contractada:

a) Contracte laboral, amb indicació de la jornada laboral, registrat en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

b) Nòmines corresponents al període subvencionat.

c) Justificants bancaris, referents a el període subvencionat, dels salaris abonats a la persona treballadora.

d) Documents de cotització a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 de el període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament.

c) LÍNIA C

— NIF de la persona sol·licitant, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica del document que acrediti que la persona física en nom de la qual es presenta la sol·licitud és la representant legal de l'entitat, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica dels documents que acreditin que l'entitat està vàlidament constituïda, d'acord amb la normativa vigent, i que està inscrita en el registre corresponent; o que la persona beneficiària es troba d'alta en el Règim especial de treballadors i treballadors autònoms de la Seguretat Social, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents,

a) Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades i número d'expedient assignat en el consell insular respectiu, nombre de participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75% i personal monitor addicional que s'ha hagut de contractar.

b) certificat emès pel titular de l'òrgan gestor de la subvenció que acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

c) Informe emès per la intervenció o òrgan de control equivalent de l'entitat subvencionada que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció, d'acord amb allò previst a la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de Subvencions.

— En el cas d'autònoms, altres persones jurídiques públiques i entitats privades, amb ànim de lucre o sense:

a) Document acreditatiu de la inscripció en l'activitat de la persona participant amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75% i documentació que n'acrediti la situació de discapacitat.

b) En relació amb el personal contractat:

- Contracte laboral del monitor o monitora, amb indicació de la jornada laboral i el registre en el servei d'ocupació corresponent, en relació amb cada activitat realitzada i acabada.

- Acreditació que la persona contractada compleix els requisits de titulació prevists a l'article 48.9 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.

- Nòmines corresponents al període subvencionat, tret que es sol·liciti bestreta, cas en què s'hauran d'aportar amb posterioritat.

- Justificants bancaris, referents a el període subvencionat, dels salaris abonats per l'entitat a la persona treballadora objecte de la subvenció, tret que es sol·liciti bestreta, cas en què s'hauran d'aportar amb posterioritat.

- Documents de cotització a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 de el període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament, tret que es sol·liciti bestreta, cas en què s'hauran d'aportar amb posterioritat.

— En el cas de subcontractació d'activitats, memòria explicativa dels motius pel qual s'ha de recórrer a la subcontractació i còpia del contracte mitjançant es formalitza per escrit aquesta subcontractació.

d) LÍNIA D

— Còpia autèntica del llibre de família, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Còpia autèntica que acrediti la situació de família nombrosa o de família monoparental, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

— Document que acrediti la inscripció del o de la menor en l'activitat i comprovant de pagament de l'activitat.

— Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de treball prevists a l'article 3.3 d), apartat b), per ser persona beneficiària.

3. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi estat realitzada l'esmena.

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds poden ser presentades des de dia 1 de setembre fins dia 8 d'octubre de 2020.

Les sol·licituds per a la Línia C en les quals es demani bestreta es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB fins dia 8 d'octubre de 2020.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de propostes de resolució de la Línia D

Requisits

IMPORTANT: El fet de no aparèixer en aquesta proposta no pressuposa la denegació de l'ajut. Pot ser que la vostra sol·licitud encara es trobi en fase d'estudi o d'esmena. En qualsevol cas, s'informarà per correu electrònic de la publicació de les diferents propostes de resolució.

Haver presentat sol·licitud a la Línia D de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Documentació a presentar

En cas que es vulguin fer al·legacions, el model adjunt.

Per a l'acceptació o la renúncia, el document corresponent.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils, a partir de la publicació de la proposta.

Durant aquests deu dies hàbils podeu:

- Presentar al·legacions a al proposta de resolució

- Acceptar o renunciar a la subvenció

- Comunicar la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes, si no ho heu comunicat a la sol·licitud

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

Observacions

El fet de no aparèixer en aquesta proposta no pressuposa la denegació de l'ajut. Pot ser que la vostra sol·licitud encara es trobi en fase d'estudi o d'esmena. En qualsevol cas, s'informarà per correu electrònic de la publicació de les diferents propostes de resolució.

X

Publicació de propostes de resolució de la Línia A

Requisits

IMPORTANT: El fet de no aparèixer en aquesta proposta no pressuposa la denegació de l'ajut. Pot ser que la vostra sol·licitud encara es trobi en fase d'estudi o d'esmena. En qualsevol cas, s'informarà per correu electrònic de la publicació de les diferents propostes de resolució.

Haver presentat sol·licitud a la Línia A de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Documentació a presentar

En cas que es vulguin fer al·legacions, el model adjunt.

Per a l'acceptació o la renúncia, el document corresponent

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils, a partir de la publicació de la proposta.

Durant aquests deu dies hàbils podeu:

- Presentar al·legacions a al proposta de resolució

- Acceptar o renunciar a la subvenció

- Comunicar la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes, si no ho heu comunicat a la sol·licitud

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de propostes de resolució de la Línia B

Requisits

Haver presentat sol·licitud a la Línia B de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Documentació a presentar

En cas que es vulguin fer al·legacions, el model adjunt.

Per a l'acceptació o la renúncia, el document corresponent. IMPORTANT: l'acceptació s'entendrà automàtica si durant 8 dies naturals no s'ha formulat de manera expressa l'acceptació o la renúncia.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils, a partir de la publicació de la proposta.

Durant aquests deu dies hàbils podeu:

- Presentar al·legacions a al proposta de resolució

- Acceptar o renunciar a la subvenció

- Comunicar la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes, si no ho heu comunicat a la sol·licitud

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de propostes de resolució de la Línia C

Requisits

IMPORTANT: El fet de no aparèixer en aquesta proposta no pressuposa la denegació de l'ajut. Pot ser que la vostra sol·licitud encara es trobi en fase d'estudi o d'esmena. En qualsevol cas, s'informarà per correu electrònic de la publicació de les diferents propostes de resolució.

Haver presentat sol·licitud a la Línia C de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Documentació a presentar

En cas que es vulguin fer al·legacions, el model adjunt.

Per a l'acceptació o la renúncia, el document corresponent. IMPORTANT: l'acceptació s'entendrà automàtica si en el termini de 8 dies naturals no s'ha formulat acceptació o renúncia expressa.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils, a partir de la publicació de la proposta.

Durant aquests deu dies hàbils podeu:

- Presentar al·legacions a al proposta de resolució

- Acceptar o renunciar a la subvenció

- Comunicar la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes, si no ho heu comunicat a la sol·licitud

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de resolucions de la Línia A

Requisits

Haver presentat sol·licitud a la Línia A de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Figurar a les propostes de resolució prèvies de concessió i denegació d'ajuts

Documentació a presentar

Si la persona interessada no està conforme amb la Resolució, pot presentar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes des de la publicació;: o directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des de la publicació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Un mes per presentar el recurs potestatiu de reposició, des de la publicació de la Resolució.

Dos mesos per presentar recurs contenciós administratiu, des de la publicació de la Resolució.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de resolucions de la Línia C

Requisits

Haver presentat sol·licitud a la Línia C de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Figurar a les propostes de resolució prèvies de concessió i denegació d'ajuts

Documentació a presentar

Si la persona interessada no està conforme amb la Resolució, pot presentar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes des de la publicació;: o directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des de la publicació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Un mes per presentar el recurs potestatiu de reposició, des de la publicació de la Resolució.

Dos mesos per presentar recurs contenciós administratiu, des de la publicació de la Resolució.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de resolucions de la Línia B

Requisits

Haver presentat sol·licitud a la Línia B de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Figurar a les propostes de resolució prèvies de concessió i denegació d'ajuts

Documentació a presentar

Si la persona interessada no està conforme amb la Resolució, pot presentar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes des de la publicació;: o directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des de la publicació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Un mes per presentar el recurs potestatiu de reposició, des de la publicació de la Resolució.

Dos mesos per presentar recurs contenciós administratiu, des de la publicació de la Resolució.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

X

Publicació de resolucions de la Línia D

Requisits

Haver presentat sol·licitud a la Línia D de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Figurar a les propostes de resolució prèvies de concessió i denegació d'ajuts

Documentació a presentar

Si la persona interessada no està conforme amb la Resolució, pot presentar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes des de la publicació;: o directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des de la publicació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Un mes per presentar el recurs potestatiu de reposició, des de la publicació de la Resolució.

Dos mesos per presentar recurs contenciós administratiu, des de la publicació de la Resolució.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar