Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes a l'emmagatzematge privat de vi per la crisi de l'COVID-19

Ajudes a l'emmagatzematge privat de vi per la crisi de l'COVID-19

Codi SIA

2311419

Persones destinatàries

Empreses vitivinícoles que produeixin vi amb DOP i vi amb IGP

Termini per a resoldre i notificar

Cinc dies hàbils de la notificació del FEGA a què fa referència l'article 19 del Reial decret 557/2020, de 9 de juny

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Vi amb Denominació d'Origen Protegida (DOP) o amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP). Han de ser vins a granel que estiguin emmagatzemats en dipòsit o magatzem precintables, de manera que es garanteixi que el...

Documentació a presentar

Fotocòpia del NIF del sol·licitant, en cas de persona jurídica.

Si escau, acreditació de la representació amb la qual actua qui signa la sol·licitud.

Còpia del Registre d'Indústries Agroalimentàries (en Balears està en el Registre Integrat Industrial i es demana a la UDIT).

Document que acrediti les dades incluits en la sol·licitud d'ajuda respecte al celler de producció i, en el seu cas, el magatzem on s'ubicarà el vi emmagatzemat.

Document acreditatiu de la constitució d'una garantia igual al 110% de l'import de l'ajuda sol·licitada.

Detall del vi a emmagatzemar segons el tipus de vi que es tracti i el període d'emmagatzematge previst, així com la ubicació dels depòsits o magatzems precintables.

Certificat del banc acreditant la titularitat del número de compte bancari on s'ha de pagar l'ajuda.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins el dia 23/06/2020

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar