Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a les Illes Balears

Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxiller cursats a les Illes Balears amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears.

Codi SIA

2310712

Persones destinatàries

— Els alumnes que estan en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir de l'any acadèmic 1999-2000 a les Illes Balears i que compleixen els requisits establerts a l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Els alumnes que estan en possessió del títol de batxiller obtingut a partir de l'any acadèmic 2000-2001 a les Illes Balears i que compleixen els requisits establerts a l'Ordre d'homologacions.

En el cas d'homologacions dels títols obtinguts abans del curs 2011-2012, el procediment s'inicia a instància de la persona interessada. La sol·licitud s'ha de presentar al centre on es van acabar els estudis.

El procediment per obtenir l'homologació a partir del curs 2011-2012 s'inicia d'ofici, a proposta del director del centre educatiu on s'hagin acabat els estudis.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre i notificar és de sis mesos.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Tràmits

X

Sol·licitud d'homologació dels estudis reglats cursats a les Illes Balears

Requisits

En el cas d'homologacions dels estudis d'ESO cursats a les Illes Balears entre els cursos 1999-2000 i 2011-2012:

— Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

— Complir els requisits establerts en l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

En el cas d'homologacions dels estudis de batxiller cursats a les Illes Balears entre els cursos 2000-2001 i 2011-2012:

— Estar en possessiu del títol de batxiller.

— Complir els requisits establerts en l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

En el cas d'homologacions d'estudis cursats a les Illes Balears a partir del curs 2012-2013, el tràmit s'inicia d'ofici, a proposta del director del centre educatiu on s'hagin acabat els estudis, per la qual cosa no s'ha de presentar cap sol·licitud.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Termini obert permanentment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català

C. d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(certificacio@dgpoling.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Lingüística
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar